08.01.2024 г.

- Г-н Главчев, в края на миналата година Сметната палата прие одитната си програма за 2024 г. Какви са критериите при определяне на одитните задачи за годината?

- Определянето на критерии за избор на одитни задачи е първият етап от годишното планиране на одитната дейност. Предложението се прави от работна група, в която участват директорите на одитните дирекции. Това предложение се разглежда на заседание на Сметната палата, а окончателно критериите се приемат с решение на институцията. Сред критериите за избор на одитни задачи са размер на публичния ресурс, интерес и очаквания на обществото, обществени поръчки, възложени при липса на конкуренция, размер на отчетените разходи от бюджетните организации. Годишната програма се публикува, знаете, на интернет страницата на Сметната палата и в нея се съдържат критериите за избор на одитни задачи. Годишната ни програма се приема на 20 декември на тържествено заседание, а Народното събрание може да възложи на Сметната палата до пет одита годишно.

- Кои са важните акценти в одитната програма за 2024 г.?

- Мога да дам пример с одита на управлението на държавния дълг. Такъв одит последно е правен за периода 2013-2014 г. Предполагам, че това представлява обществен интерес. Планирани са одити на администрирането на приходи от големите данъкоплатци и осигурители в НАП и администрирането на приходи от акцизи от Агенция „Митници“. Планиран е и одит за управление на опасните отпадъци. В програмата е включен и одит за изпълнението на национална програма „Цифрова България 2025 г.“. В програмата се предвижда и да бъдат извършени одити на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, ДП „Радиоактивни отпадъци“. Планирани са 319 финансови одита. Ще бъдат извършени и задължителните одитни задачи по Закона за Сметната палата на отчета за изпълнението на бюджета на ДОО, отчета за изпълнението на НЗОК, на държавния бюджет, бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление.

- С приетите наскоро промени в конституцията се определи кръгът лица, които могат да бъдат номинирани за служебни премиери. Председателят на Сметната палата и неговите заместници попадат в този кръг, но имаше коментари, че това би представлявало конфликт на интереси. Какво е вашето мнение?

- Решенията на ръководството на Сметната палата се взимат не с обикновено мнозинство, не и с 2/3, а с 4/5 от гласовете на ръководството. Петима са участниците в колегиалния орган Сметна палата, това е ръководството на институцията. Това са председателят, двамата заместник-председатели и двама членове - те са от съсловни организации – единият се предлага от Института на дипломираните експерт-счетоводители, другият от Института на вътрешните одитори в България. Всичко това го казвам, защото то оборва тезата, която напоследък се лансира в публичното пространство относно промените в конституцията, че председателят и заместник-председателите на Сметната палата биха били в конфликт на интереси. Отново подчертавам, че решенията се взимат с мнозинство от 4 гласа от общо 5. Практиката в Сметната палата винаги е била, като има хипотетично съмнение за конфликт на интереси, то представителите на ръководството не участват в гласуването.

- Значи се прави отвод?

- Да, прави се отвод и останалите взимат решението. Това е регламентирано в правилника на Сметната палата. На въпроса ви дали обикновено Народно събрание може да ограничава правомощията на президента, трябва да се произнесе Конституционният съд.

- Какво свърши Сметната палата през 2023 г.? Преодолян ли е напълно проблемът със забавените доклади?

- Този проблем бе преодолян още в края на септември миналата година. Имаше 57 забавени одита. През август приехме рекорден брой доклади за месец – 96, това са по три доклада на календарен ден - наистина огромен обем работа. Близо 500 доклада са приети през 2023 г., а от август до края на годината бяха приети близо 300. Проверено е изпълнението на над 600 препоръки.

- Колко доклада през миналата година са дадени на прокуратурата?

- Общо седем - пет доклада и по два финансови одита е изпратена информация на етап текущ контрол.

- Имаше практика констатации от докладите, които са дадени на прокуратурата, но по тях е прекратено досъдебното производство или такова не е образувано, да се огласяват на сайта на Сметната палата. Ще я продължите ли?

- Аз не виждам никаква пречка за това. При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата. Те уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия от тяхна страна. До приключване на наказателното производство палатата не може да огласява данни. Когато производствата са приключили с отказ от образуване или са прекратени, няма пречка докладите да бъдат огласени на нашия сайт.

- Обезпечена ли е достатъчно добре Сметната палата кадрово? В момента търсите одитори.

- Заплатите на одиторите не бяха повишавани 10 г. Едва миналата година имаше увеличение на трудовите възнаграждения. На второ гласуване на бюджета за тази година народните представители повишиха средствата по бюджета на Сметната палата. Така има възможност да решим въпроса с ниските възнаграждения в институцията, което ще ни позволи да привлечем нови компетентни хора. Наистина разчитам и са добре дошли и младите одитори, които биха били от голяма полза за работата. 

- Има много компании, които биха предложили огромни суми за одитори...

- Не само компаниите, а и държавни дружества. През тези 10 г., през които не са променяни възнагражденията, има случаи одитори да отидат да проверяват държавни организации, там им предлагат по-висока заплата и те остават там. През годините много са напусналите одитори. В момента имаме пенсионирани одитори, много от тях продължават да работят в институцията. Причината е, че не можем да намерим толкова квалифицирани главни и старши одитори. През годините кадрите не са се обновявали с млади хора. Може би тук е моментът да спомена за една особеност, че одиторът трябва да има сертификат, издаден от Министерството на финансите. Докато не получи такъв, той стои на длъжност стажант-одитор и това не му позволява да се развива. Може би и това е причината за липсата на кадри, но работим приоритетно и в тази посока. Когато бях избран за председател, заварих този въпрос и сега стои на дневен ред как да привлечем млади хора в тази професия.

- С двата милиона лева, които гласува Народното събрание в бюджета за тази година, с колко ще се увеличат заплатите?

- Ние подготвяме предложение да се увеличат възнагражденията само на ниските нива в администрацията, без ръководния състав, без началници на отдели, на дирекции и т.н. Сметнахме, че по този начин повишението на възнагражденията ще бъде с до 13%, което е добре на фона на изоставането през годините.

- Другите 2 милиона лева за капиталови разходи за какво точно ще бъдат използвани?

- Особеното за разходването на тези средства е, че те трябва да са за конкретни проекти. Предвиждаме въвеждане на IT одит в одитната дейност, дигитализация на администрацията и на работните процеси. Планираме да инвестираме в център за обучение на одитори. Всичко това е много важно за развитието на палатата и за работещите в нея.

Тук може би трябва да отворя една скоба – през последните шест години не бяха увеличавани разходите за издръжка. А качествените одити изискват да бъдат обезпечени с достатъчно ресурси за тяхното извършване, в това число осигуряване на специализиран софтуер, обучения за повишаване на квалификациите на одиторите и достатъчно финансов ресурс за командировки. След промяната в наредбата за командировките в страната, която предвиждаше командировъчните да се увеличат, нашите одитори, за да изпълняват плана си по програмата за одити за 2024 г., трябваше да предвидят ресурс за тези разходи по командировките им, за да могат да си свършат работата. При гласуването на бюджета народните представители предвидиха повече средства по бюджета на Сметната палата за издръжка, което ние оценяваме и така колегите ще могат да изпълнят плана си. 

- Преди ден Сметната палата публикува отчетите на участниците в изборите. Колко от участниците не са подали отчети?

- Те имаха срок да си подадат отчетите до 15 декември, ние изчакахме още малко след това, за да получим и отчетите, които могат да постъпят по пощата. Възложени са два одита за съответствие на декларираните приходи и разходи във връзка с предизборната кампания – единият на политически партии и коалиции от партии, а другият на местни коалиции от партии и инициативни комитети. В Изборния кодекс е предвидена административно-наказателна отговорност, ако партия, коалиция или инициативен комитет не представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и задълженията за плащане във връзка с предизборната кампания, предвидената глоба е в размер от 2000 до 10 000 лв. 

В тази връзка искам да допълня - имаме една идея да подобрим обслужването на политическите партии. Имаме подходящо помещение на ул. „Антим Първи“, където те биха могли да подават отчетите си. Идеята е от следващия месец документите да се подават вече там, но, разбира се, ще изпратим съобщение за това на техните представители. 

София Симеонова

 

ТОВА Е ТОЙ:

Роден е в София

Магистър по международни икономически отношения и по счетоводна отчетност от Университета по национално и световно стопанство

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор в Института на дипломираните експерт-счетоводители

Притежава над 30 г. професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол и счетоводството

Народен представител и член на комисията по бюджет и финанси от 41-ото до 46-ото народно събрание

Председател на 44-ото народно събрание за периода 19.04.2017 – 17.11.2017 г.

Заместник-председател на 43-ото народно събрание

Един от инициаторите и участниците в изготвянето на Закона за Сметната палата, приет през 2010 г., който е в основата на сега действащия закон

Избран за председател на Сметната палата на 28 юли 2023 г. от 49-ото народно събрание