14.11.2022 г.

 

Как Върховните одитни институции по света да отговарят още по-адекватно на бързо променящата се среда, на възникналите бедствия в световен и регионален мащаб, как да бъдат засилени независимостта и професионалния капацитет и как да се подобряват партньорствата в рамките на Общността на ИНТОСАЙ, бяха част от ключовите въпроси по време на XXIV-я конгрес на Международната организация на Върховните одитни институции ИНТОСАЙ, който се проведе в Бразилия от 7 до 11 ноември 2022 г. В конгреса взеха участие председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков, заместник-председателите Горица Грънчарова и Тошко Тодоров и директорът на дирекция „Международна дейност и проекти“ Вяра Ангелова.

Конгресът събра около 700 участници от над 120 държави, както и външни заинтересовани страни като ООН и други международни организации. Форумът бе открит от Бруно Дентас, председател на ВОИ на Бразилия. 

Фокусът на дискусиите бе върху две основни теми – „Работата на ВОИ в условията на бедствия“ и „Глобален глас, глобален резултат и широкообхватно въздействие“. В рамките на първата тема бе акцентирано на ролята на ВОИ в извънредни ситуации да осигурят ефективен надзор над усилията на правителствата за планиране и предоставяне на помощ - чрез изследване на координацията и комуникацията между правителствените органи и останалите нива на управление, програмата, извършените плащания, използването на технологии и др., както и дали реакцията осигурява съотношение качество-цена. Примери за извънредни ситуации са Ковид пандемията, природни бедствия - земетресения, горски пожари, наводнения и др., както и бедствия, причинени от човешко действие или бездействие - терористична дейност, война, кибератаки и др.

По време на дискусиите по втората тема бе обърнато внимание на ролята на INTOSAI като глобален глас на публичния одит в рамките на международната общност, постигането на широкообхватно въздействие и популяризиране на значението и стойността на ВОИ за обществата.

Приета бе и декларацията, която отразява резултатите от дискусиите по двете основни теми на Конгреса

По време на Конгреса и предхождащото 76-то заседание на Управителния съвет на ИНТОСАЙ, бяха взети следните основни решения:

- Приет бе докладът за изпълнението на дейностите на ИНТОСАЙ за периода 2017–2022 г.

- Приети бяха Стратегическият план на ИНТОСАЙ 2023–2028 г. и бюджетът на ИНТОСАЙ за периода 2023–2025 г.

- Изменени бяха Уставът на ИНТОСАЙ  и Наръчникът за комитетите на ИНТОСАЙ.

- ВОИ на Египет бе избрана за домакин на XXV-ия ИНКОСАЙ през 2025 г.

- ВОИ на Ямайка и Еквадор бяха избрани за външни одитори на ИНТОСАЙ за периода 2022–2024 г.

- Председателството на Комитета по професионални стандарти на ИНТОСАЙ беше предадено от ВОИ на Бразилия на Европейската сметна палата.

XXIV-ят ИНКОСАЙ одобри също и редица професионални становища на ИНТОСАЙ (стандарти и указания).

С домакинството на конгреса, ВОИ Бразилия пое председателството на ИНТОСАЙ за следващите три години.