09.05.2006 г.

Всеки има право на достъп до данните от публичния регистър

09.06.2006 г.

Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър. Това предвиждат измененията и допълненията на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, които са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Промените в закона бяха приети от парламента на 27 април 2006 г. Редът за достъп ще бъде определен със заповед на председателя на Сметната палата.

Досега публичният регистър бе достъпен само за ръководители на институции, оправомощени по други закони да получават информация, и за средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства. Непосредствен достъп до декларациите си в регистъра имат и самите декларатори.

Досегашният ред за достъп до публичния регистър се запазва само за декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., предвижда още промяна в закона. Причината е, че в тях се съдържат лични данни. Затова за огласяването в медиите на лични или други данни, които конкретизират доходите и имуществото от тези декларации, подадени до 31 декември 2004 г., ще се изисква писмено съгласие от деклараторите. Такъв регламент в закона бе въведен с измененията от 2004 г. за всички декларации:" не се огласяват в средствата за масово осведомяване лични данни за лицата по чл. 2, ал. 1 без тяхното писмено съгласие, както и други данни, които конкретизират имуществото и доходите им. "

Според закона висшите държавни служители, съдии, прокурори, кметове – общо 5667 лица (по данни към октомври м.г.) в 29 категории, са задължени да декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина до 31 май в Сметната палата. Те са длъжни да декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава декларация, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата.

В момента Сметната палата изпраща напомнителни писма. Необходимите декларации могат да се разпечатат от интернет страницата на палатата.

Измененията на закона предвиждат неподалите декларации в законоустановения срок – 31 май, да бъдат глобявани с по-високи глоби - между 1000 и 1500 лева за първо нарушение, вместо досегашните от 500 до 1000 лв. За второ нарушение глобите стават между 2500 и 5000 лв. , при досегашни 2000 до 5000 лв.