07.04.2005 г.

ВОИ на страните, желаещи присъединяване към ЕС, ще си сътрудничат активно

7-8 април 2004 г.

Върховните одитни институции (ВОИ) на страните, желаещи да се присъединят към ЕС, ще си сътрудничат активно, стана ясно по време на срещата на служителите за свръзка на ВОИ на страните-кандидатки за Европейския съюз – България, Хърватия, Румъния и Турция, ВОИ на Албания и представители от Европейската сметна палата (ЕСП) и СИГМА.

Целта на подобни срещи е активният обмен на информация, идентифицирането на общите потребности за развитие, подобряването на одитната дейност и създаването на мрежа за сътрудничество с подкрепа на ЕСП, ВОИ на страните-членки на ЕС и СИГМА, заяви при откриването на срещата председателят на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов.

Не се създава нова регионална структура, а се търси по-тясно и ефективно взаимодействие на ВОИ в страни, близки по своя характер и със сходни проблеми в развитието си, уточни той. Това предполага възможността за разширяване на участниците и включване на други страни, които определят за свой приоритет присъединяването към ЕС, каза още доц. Николов пред участниците в срещата.

Авторитетът на Сметната палата на Република България в последните години нараства и това произтича от качеството на проверките, които прави, заяви пред участниците г-жа Нина Радева, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Според нея принципите на прозрачност и публичност все повече се утвърждават в дейността на институцията и нейните доклади влияят в позитивна посока на работата на държавните институции.

Сметната палата активно е съдействала за успешното завършване на преговорите по Глава 28 "Финансов контрол" и изпълнението на поетите ангажименти в областта на външния одит по Партньорството за присъединяване и Плана за действие към Стратегията за ускоряване на преговорите с ЕС.

Г-жа Радева уточни още, че парламентът постоянно си взаимодейства със Сметната палата, но това взаимодействие е необходимо да се регламентира чрез конкретни правила, които да засилят последващия парламентарен контрол на одитните доклади и проследяване изпълнението на препоръките на Сметната палата. Според нея е необходимо да се създадат правила за дейността на институцията, свързани с превантивната й роля в борбата срещу измамите и корупцията и взаимодействието с други държавни органи в тази област.

Срещата продължи с обсъждане насоките за качеството на одита, разработени от Работната група по качеството на одита към Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от страните-членки на ЕС. Разгледана бе и информация за текущата работа по задачите и приоритетите за 2005 г. на Специалната група за сътрудничество между ВОИ на страните-членки на ЕС и ЕСП и информация за туининг проектите и други форми на подпомагане в страните-кандидатки. Дискутирана бе и рамката на бъдещото сътрудничество.

Междувременно българският парламент избра проф. Валери Димитров за  председател на Сметната палата поради изтичане на мандата на досегашния председател. Срещата бе закрита от новоизбрания председател и предшественика му.