08.06.2011 г.
Председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков участваха в VІІІ-я конгрес на Европейска организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ), който се проведе в Лисабон, Португалия, от 30 май до 2 юни 2011 г.
В конгреса взеха участие представители на 47 върховните одитни институции (ВОИ), членове на ЕВРОСАЙ.
Президентът на Сметната палата на Полша, досегашен председател на Управителния съвет на ЕВРОСАЙ, предаде председателството на ЕВРОСАЙ на Гийерме д’Оливейра Мартинш, президент на Сметната палата на Португалия, за следващите три години.
Дискутирани бяха следните теми: „Предизвикателства и изисквания към ръководителите в публичния сектор”,  „Роля на ВОИ по отношение на отчетността и отговорностите на ръководителите в публичния сектор” и „Одита на независимите регулаторни органи от ВОИ”.
Конгресът прие Стратегически план на ЕВРОСАЙ за периода 2011-2017 и Декларация за укрепване на независимостта на ВОИ.
Деветият конгрес на ЕВРОСАЙ ще се проведе след 3 г. в Холандия.

Извън конгресната програма се състояха две официални подписвания на съвместни одитни доклади от проведени паралелни одити с участието на българската Сметна палата: координиран одит на защитата на Черно море от замърсяване и координиран одит на програмите за осигуряване на заетост на хората с увреждания в публичния сектор.

Линк към сайта на конгреса