15.10.2010 г.

Във връзка с публикувани в електронни медии твърдения на РЗС за имотното състояние на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и свързаните с това задължения на Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, Сметната палата съобщава следното:

В качеството си на заместник-кмет на Столична община Цветан Цветанов е подал при встъпването си в длъжност встъпителна декларация пред Сметната палата през декември 2005 г. и при напускането на поста - финална декларация през декември 2006 г. Съгласно тогава действащия Закон за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности (измененията му са в сила от 1 януари 2007 г.), декларациите са подадени на хартиен носител, те не са подлежали на публикуване в интернет страницата и не са подлежали на проверка.  
До 1 януари 2007 г. достъпът до декларациите се предоставяше под формата на копия на хартиен носител срещу заплащане, по ред, определен в закона и заповед на председателя на Сметната палата.
През 2007 г. и през 2008 г. Цветан Цветанов не е заемал публични длъжности - в качеството си на председател на партия ГЕРБ той не е от кръга на лицата, задължени да подават декларации по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, защото партия ГЕРБ не е получавала държавна субсидия и съгласно Закона за политическите партии – чл. 30, ал. 4, не е имал това задължение.
В качеството си на заместник-министър председател и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов подава встъпителна декларация през 2009 г., която е публикувана на интернет страницата и може да се види от всеки. Проверката на Сметната палата по нея не е установила несъответствия. Цветан Цветанов е подал декларация и през 2010 г., проверката по която още не е приключила и резултатите от нея ще бъдат съобщени в края на ноември.