08.12.2020 г.

Сметната палата прави следното уточнение във връзка с публикувания днес в Информационна агенция ПИК материал със заглавие „Скандал: стартира дело срещу България заради зелените. Заложена е бомба със закъснител срещу правителството“:

Сметната палата не е посочвала, че двата документа – Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 и документ за целите на Натура 2000, разработен в рамките на проект „Знание за Натура 2000“, са проблеми за управлението на мрежата от защитени зони  Натура 2000, както се твърди в горния материал.

В резултат на извършения от Сметната палата одит на изпълнението „Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата” за периода 2016 - 2018 г., като основен проблем е изтъкнато, че от министъра на околната среда и водите не са издадени към 31 юли 2019 г. заповеди за обявяване на 211 защитените зони от общо 341 одобрени зони в България от Европейската комисия. Това е трябвало да стане в срок шест години от одобрението, но за повечето зони без заповеди, този срок е изтекъл. Шестгодишният период за класифицирането като специални консервационни зони по Директивата за местообитанията на 227 зони е изтекъл на 12 декември 2014 г., а за 3 зони - на 16 ноември 2018 г.

Поради забавянето на заповедите за обявяване на защитените зони не са определени режими за опазването им, което е причина за стартирането от Европейската комисия на наказателна процедура. Създаден е сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс поради неизпълнение  на целите на екологичната политиката на ЕС.

          

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ