17.04.2013 г.

В изпълнение на чл. 158 от Изборния кодекс (ИК) Сметната палата създаде Единния регистър по Изборния кодекс (Регистъра).

Регистърът е достъпен на адрес http://erik.bulnao.government.bg, от банера вляво на интернет страницата на Сметната палата или от тук.

По време на предизборната кампания в регистъра се публикуват данни, посочени в чл. 158, ал. 2 от ИК, за регистрираните за изборите участници – партии, коалиции от партии, инициативни комитети.

Участниците в избори следва да представят в Сметната палата информация за:

1. Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

2. Трите имена, ЕГН и адрес на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срока на ползването, вида и описанието на предоставените за ползване вещи, вида на услугите;

3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 154, ал. 1 от ИК);

4. Декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 154, ал. 2 от ИК);

5. Декларациите за произхода на средствата на членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 154, ал. 2 от ИК);

6. Декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи (съгласно чл. 154, ал. 3 от ИК);

7. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

 

В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат в тридневен срок новопостъпилата информация по чл. 158, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра (чл. 158, ал. 4 от ИК).

 

За представяне на информацията на Сметната палата участниците попълват PDF формуляри за съответния вид избори. Файловете с формулярите и указанията за тяхното попълване са публикувани в регистъра.

Сканирани документи се представят във файлове в някой от изброените формати: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, PDF и с големина до 6MB (шест мегабайта)!

Данните се подават в Сметната палата с придружително писмо бразец на придружително писмо) с приложени: информацията на хартиен носител и на електронен носител, както и заверени копия „вярно с оригинала” на декларациите по чл. 154 от ИК – също на хартиен и електронен носител на адрес: гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Дирекция „Специфични одити”, „информация за ЕРИК”.

 

Регистърът е част от система, която позволява да бъдат въвеждани данни от външни за Сметната палата потребители, отговарящи на определени условия, и да бъдат публикувани данни на интернет страницата на институцията след заличаване на лични данни от подадената информация.

С цел своевременно и надеждно изпращане на информацията за Регистъра от участниците в изборите, Сметната палата осигурява възможност тя да се подава по три начина:

 

1. Чрез попълване на данните в WEB форми и подписване с електронен подпис:

Тази възможност за подаване на данни осигурява най-голяма оперативност при публикуването на данните. Не е необходимо информацията да се изпраща допълнително на електронен и хартиен носител. Може да се извършват незабавни корекции при необходимост.

Предвидено е предоставяне на сканирани документи (декларациите по чл. 154 от ИК), като наличните в тях лични данни ще бъдат заличавани от Сметната палата преди публикуването им в Регистъра.

За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо притежаване на сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

Представляващият партията /коалицията /инициативния комитет изпраща до Сметната палата заявление със списък на лицата, които са упълномощени от него да подават данни в Регистъра и да ги подписват с притежаван от тях електронен подпис. (образец на заявление)

Стъпки на процеса за въвеждане на данни в Регистъра и подписването им с електронен подпис:

а) Потребителят влиза в системата от електронен адрес: http://erik.bulnao.government.bg и избира годината и вида избори, за който ще подава данни;

б) При първоначална регистрация за подаване на данни се изисква въвеждането на трите имена, ЕГН, електронна поща (e-mail) и избор на вида участник, за когото ще подава информация. Системата извършва проверка за наличието на данните на потребителя в изпратените от партиите/коалициите/инициативните комитети списъци с упълномощени лица. Ако не бъдат открити, се отказва достъп до системата;

в) При потвърдени данни системата изпраща на потребителя на посочен от него електронен адрес форма за активиране на достъпа до частта от системата за въвеждане на информация за Регистъра;

г) След потвърждение на активирането потребителят влиза в системата с потребителското си име и парола за въвеждане на информация в Регистъра;

д) Потребителят въвежда данни в избраната от него форма на справка (според вида на данните). Декларациите по чл. 154 от ИК се сканират и се добавят като прикачени файлове (по-горе са указани допустимите формати и размери на файловете);

е) След приключване на въвеждането на данни (отбелязано от потребителя) системата проверява правилно ли е попълнена справката – празни полета, некоректни записи и др. При одобрение потребителят подписва справката с електронния си подпис;

ж) Системата генерира файл с попълнените данни, съдържащ уникален код, който се изпраща автоматично на посочен от потребителя електронен адрес.

Подписаната с електронен подпис информация се счита за подадена от съответния участник в изборите и не е необходимо да се изпраща допълнително на хартиен и електронен носител!

Дадена е възможност при необходимост да се извършват корекции във вече въведена информация, като алгоритмът за записване е същият. С цел запазване на история на въведените данни, корекцията се извършва само след анулиране на вече въведени и потвърдени данни, за които се издава друг уникален идентификатор.

Анулираните записи са достъпни на публичния сайт!

В помощ на потребителите в Регистъра е публикувано подробно ръководство за работа с него, достъпно от линк „Помощ”!

 

2. Чрез попълване на данните в WEB форми, като регистрацията е с използване на потребителско име и парола:

Този начин за подаване на информацията спестява проблеми при евентуална повреда на електронния носител, с който се подават данните, както и дава възможност за проверка от системата на Регистъра правилно ли са попълнени справките с изискваната информация.

Предвидено е предоставяне на сканирани документи (декларациите по чл. 154 от ИК), като наличните в тях лични данни ще бъдат заличавани от Сметната палата преди публикуването им в Регистъра.

За да се ползва този начин на подаване на данни е необходимо представляващият партията /коалицията /инициативният комитет да изпрати до Сметната палата заявление със списък на лицата, които са упълномощени от него да подават данни в Регистъра (образец на заявление)

При този вариант на подаване на информацията, за разлика от варианта по точка 1 от настоящите указания, потребителят следва да отпечата на хартиен носител генерираните от електронната система справки с попълнените от него данни и уникален код („разписка”). Информацията се подписва от представляващия съответния участник в изборите и се изпраща на Сметната палата (по пощата/по куриер).

Данните се публикуват в Регистъра след получаване в Сметната палата на подписания хартиен носител от представляващия партията / коалицията / инициативния комитет!

 

Стъпки на процеса за въвеждане на данни в Регистъра при ползване на потребителско име и парола:

а) Потребителят влиза в системата от електронен адрес: http://erik.bulnao.government.bg и избира годината и вида избори, за които ще подава данни;

б) При първоначална регистрация за подаване на данни се изисква въвеждането на трите имена, ЕГН, електронна поща (e-mail) и избор на вида участник, за който ще подава. Системата извършва проверка за наличието на данните на потребителя в изпратените от партиите/коалициите/инициативните комитети списъци с упълномощени лица. Ако не бъдат открити, се отказва достъп до системата;

в) При потвърдени данни системата изпраща на потребителя  на посочен от него електронен адрес форма за активиране на достъпа до частта от системата за въвеждане на информация за Регистъра;

г) След потвърждение на активирането потребителят влиза в системата с потребителското си име и парола;

д) Потребителят въвежда данни в избраната от него справка. Декларациите по чл. 154 от ИК се сканират и се добавят като прикачени файлове (по-горе са указани допустимите формати и размери на файловете);

е) След приключване на въвеждането на данни (отбелязано от потребителя) системата проверява правилно ли са попълнени данните – празни полета, некоректни записи;

ж) При одобрение, системата генерира файл с попълнените от потребителя данни, съдържащ уникален код, който се изпраща автоматично на посочен от потребителя електронен адрес.

Изпратеният по електронен път файл се отпечатва от потребителя на хартиен носител, подписва се от представляващия съответния участник в изборите (партия/коалиция/инициативен комитет) и се изпраща на Сметната палата (по пощата/с куриер). Прилагат се и заверени копия „вярно с оригинала” на декларациите по чл. 154 от ИК!

При получаване на подписания хартиен носител в Сметната палата (завеждане с входящ номер в деловодната й система) информацията се счита за подадена и се публикува в Регистъра.

Дадена е възможност при необходимост да се извършват корекции във вече въведена информация, като алгоритмът за записване е същият. За да се коригират вече изпратени данни те трябва да се анулират, за което се издава нов документ с уникален номер. Анулираните данни не трябва да се изпращат до Сметната палата. Въведените нови данни (корекциите) се публикуват в Регистъра след изпращане в Сметната палата на подписан хартиен носител, след потвърждаване на коригираните данни и получаване на нов уникален номер!

Анулираните записи са достъпни на публичния сайт!

В помощ на потребителите в Регистъра е публикувано подробно ръководство за работа с него, достъпно от линк „Помощ”!

 

3. Чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба:

За представяне в Сметната палата на информацията по чл. 158 от ИК участниците попълват PDF формуляри.

Попълненият файл се записва на електронен носител (компакт диск - CD). Справките се разпечатват на хартиен носител и се подписват от представляващия съответния участник. Попълва се образец на придружително писмо (образец на придружително писмо) и се подписва от представляващия. На Сметната палата се изпращат задължително придружителното писмо с приложени: информацията на хартиен носител и на електронен носител, както и заверени копия „вярно с оригинала” на декларациите по чл. 154 от ИК – също на хартиен и електронен носител!

В електронен вид информацията се предоставя записана в PDF файловете, публикувани от Сметната палата.

Сканирани документи (декларациите по чл. 154 от ИК) се представят във файлове в някой от изброените формати: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, PDF и с големина до 6MB (шест мегабайта)!

Данните се подават в централното управление на Сметната палата на адрес: гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Сметна палата, Дирекция „Специфични одити”, „информация за ЕРИК”.

Отстраняването на допуснати неточности при подаването на информацията по пощата се извършва след подаване на нов комплект от документи с нанесените корекции. Новите подадени данни трябва съдържат освен направените корекции и всички останали данни от коригираните документи. Необходимо е да се посочат актуални телефони и електронен адрес за връзка с подаващия информацията при нужда от уточняване или допълване на данните.