25.03.2013 г.

Информация за дарителите се представя пред Сметната палата
до 3 дни от получаването на даренията

Сметната палата напомня, че съгласно Изборния кодекс участниците в предстоящите избори (политически партии, коалиции и инициативни комитети) трябва да представят в Сметната палата до 5 дни след регистрацията си данни за банковите си сметки, обслужващи предизборната им кампания, и имената на лицата, които ще отговарят за отчетността на кампанията. Сметната палата публикува на интернет страницата си подробна информация за предоставянето на данните, както и образци на писма за подаване на необходимата информация.

Доставчиците на медийни услуги, съгласно чл. 138, 147 и 148 на Изборния кодекс, трябва да изпратят в Сметната палата условията, реда и цените, по които ще предоставят медийни услуги за предизборната кампания за предстоящите избори.

По време на кампанията участниците в изборите (политически партии, коалиции и инициативни комитети) трябва да представят в Сметната палата информация за Единния регистър по Изборния кодекс (съгласно чл. 158, ал. 2 от него). Тя трябва да бъде предоставена в срок до 3 дни след постъпването й и включва: имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения, имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът и видът на вещите и услугите, декларации за произхода на дарените средства, декларации за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларации на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи, както и наименованията на социологическите и рекламните агенции и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.


След провеждане на изборите в Единния регистър по Изборния кодекс ще бъдат публикувани отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания.