13.11.2008 г.


13.11.2008

Тридневен семинар на тема „Одит на земеделските фондове и прилагане на общата селскостопанска политика на Европейския съюз”, организиран с финансовата подкрепа на Посолството на Великобритания в България, се състоя в София. Той е продължение на проекта „Укрепване на капацитета на Сметната палата на България за одитиране на средства от ЕС и за превенция на публичния сектор от измами и корупция”.

Семинарът бе открит от г-жа Свилена Симеонова и г-жа Снежина Чипева, членове на българската Сметна палата, и от г-н Джон Пауъл, главен одитор на Сметната палата на Обединеното кралство.

Целта на семинара е: да предостави информация за одита на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Финансовия инструмент за ръководство на рибарството; да насочи вниманието върху одита на Сметната палата в България, който оценява системите за управление и контрол, създадени за изпълнението на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури, както и ефективността и ефикасността на техните действия за осъществяване на двата плана; да сподели опита на Малта от одита на средствата на ЕС в секторите „земеделие” и „рибарство”.

Сред темите, представени от английския гост Джон Паул, бяха: Преглед на регулаторната рамка на земеделските фондове и фонда за рибарство на ЕС, Международни одиторски стандарти, Планиране на одит в съответствие с международно приетите одиторски стандарти, Европейски фонд за рибарство, Изисквания при одита на Европейския фонд за рибарство, Европейски фонд за гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Г-н Пауъл запозна участниците в семинара с практиката на одитиране на разплащателни агенции на основата на опита от участието му в такива одити в Полша, Румъния, Словакия, Словения, Естония, Латвия, Унгария и Литва.

Одиторът по вътрешен финансов контрол на публични средства към Дирекцията за вътрешен одит и разследвания в Малта Кенет Фаруджа разказа как се извършват одитите на европейски средства в неговата страна.

Ръководителите на одита и одитния екип от нашата Сметна палата представиха резултати от одитирането на средства на Европейския съюз, предоставени на България.