02.03.2012 г.
Сметната палата е институцията с най-висока степен на почтеност в България според изследване на международната организация "Прозрачност без граници" (Transparency International).

Инициативата е част от международния проект на Transparency International, финансиран от Генерална дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия по програма „Превенция и борба с престъпността”.

В изследването са  представени оценки за националните системи за почтеност (National Integrity System) в 26 държави през 2011 г., между които и България. Националната система за почтеност е модел, разработен с цел да придаде измерим израз на функционирането на основни институции и сектори, които имат ключово значение за противодействие на корупцията.

Оценката е извършена по единна система във всички държави по определен брой индикатори - роля, управление и капацитет. Направено е детайлно проучване, включващо анализ на документи, оценъчни доклади и интервюта с експерти. Търсени са отговори на въпросите доколко дадена институция разполага с достатъчно ресурси и дали е гарантирана нейната независимост, дали институцията има капацитет за изпълнение на определени функции и дали ги изпълнява по прозрачен и отговорен начин и дали действията на институцията са насочени съм превенцията и противодействието на корупцията.