11.03.2008 г.

Председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров и Омбудсманът на Република България господин Гиньо Ганев представиха резултатите от одита на финансовото управление и на ефикасността на работата на институцията на националния Омбудсман за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г.

Констатации от одита на Сметната палата:

- Омбудсманът прилага модерния подход на програмно разходване на бюджетните средства. Неговата дейност се осъществява на основата на приети с нарочен акт „Политики” на институцията, свързани с основните проблеми, поставяни от гражданите пред него.

- Омбудсманът пълноценно разгръща публичността в своята работа като основно законово изискване към институцията. Установеното взаимодействие с широк кръг граждански организации и медиите спомага за по-ефикасно наблюдение върху дейността на органите на властта и техните администрации и повишаване на гражданското участие в управлението.

- Създадена е ефикасна система за разглеждане на жалбите и сигналите на граждани. Увеличен е броят на жалбите от граждани и те са 2516 през 2006 г., а към 30 юни 2007 г. са 1531, т.е. нарастването е с 21.7%.

- Засилена е проактивната роля на институцията чрез самосезиране по значими обществени проблеми, участие в законодателния процес с нормативни предложения и отправяне на искания до Конституционния съд, когато със закон се накърняват правата на гражданите.

- Омбудсманът притежава необходимия за етапа на развитие на институцията административен капацитет и е заложил конкретни насоки за неговото по-нататъшно подобряване.

- Финансовото управление на институцията отговаря на критериите за законосъобразност и съответствие със стратегическите цели на омбудсмана.

Препоръки на Сметната палата за подобряване на вътрешната организация на омбудсманската институция:

- въвеждане на правила и процедури за предварителен контрол при извършване на бюджетни разходи;

- въвеждане на система за управление на риска и за делегиране на правомощия в рамките на администрацията.

Изводът на Сметната палата е:

На етапа на утвърждаване и институционално изграждане институцията на Омбудсмана постига основната цел - превръща се в определящ фактор за граждански контрол и застъпничество в зачитане на правата и свободите на гражданите от държавните и местните органи и техните администрации, както и от лицата, които предоставят обществени услуги.

С конкретни действия, препоръки и предложения институцията съдейства за преодоляване на конфликти между гражданите и администрацията и се застъпва за правата не само, когато те са нарушени, но и когато констатира, че определени лоши административни практики придобиват чертите на явление, застрашаващо правата на хората.