22.02.2007 г.

Сър Джон Борн се срещна с ръководния екип на Сметната палата

22.02.2007 г.

На 22 февруари 2007 г. в София  се проведе  работна среща на сър Джон Борн, контрольор и генерален одитор на Сметната палата на Обединеното кралство с председателя проф. Валери Димитров и членове на Сметната палата на Република България.

Сред разискваните теми по време на срещата са връзките на одитните институции с парламента и медиите, планирането на одита на изпълнението, контролът върху качеството на одитната дейност.

Взаимоотношенията на Сметната палата на Обединеното кралство с британския парламент се осъществяват чрез Комисията за публична отчетност към Kамарата на общините. Комисията разглежда доклади по финансови одити и одити на изпълнението и подготвя свой доклад с препоръки за подобряване на процедурите и практиките на отчетност в одитирания обект, който се изпраща на правителството, а то трябва да отговори в срок до два месеца.

Всяка година се извършват по около 60 одита на изпълнението, предложени от медии, граждански сдружения, депутати и самите одитни екипи. Преценката дали си струва да се предприеме даден одит на изпълнението се извършва по методология, включваща обосновка – защо се налага този одит, колко време и средства ще отнеме и какви са очакваните икономии. Подготовката отнема 3-4 месеца.  В одитните екипи се включват и изявени специалисти в дадената област.

Сър Джон Борн посочи, че през 2005-2006 г. работата на палатата е спестила на данъкоплатеца 555 млн. лири стерлинги, което прави над 8 лири стерлинги на всяка лира, изразходвана от Сметната палата. Това е сумата на препоръчаните от одиторите икономии от покупка на стоки и услуги и разпродажба на неизползвани активи.