21.02.2007 г.

 

Сър Джон Борн отново в България

21.02.2007 г.

На 21-24 февруари 2007 г. в София  ще се състои  работна среща между сър Джон Борн, Контрольор и генерален одитор на Сметната палата на Обединеното кралство (СП на ОК) и ръководния екип на Сметната палата на Р България (СП на РБ), председателстван от проф. Валери Димитров.

 Предвижда се дискусия за споделяне на опита на СП на ОК по  отношение на финансовия одит, планиране и избор на теми за одита на изпълнението, качество на одита и измерване на ефективността, връзката между СП и парламента.

По предложение на посолството на Великобритания, СП на РБ  кандидатства  за осъществяване на нов съвместен проект със СП на ОК, финансиран от Фонда за глобални възможности към Министерството на външните работи на Великобритания.

В съответствие със Стратегията на фонда за 2007/2008 г., за България са формулирани две теми:

- Укрепване на капацитета на СП за одитиране на фондове на ЕС в съответствие с международните стандарти;

- Повишаване на капацитета на СП за превенция и борба с измамите и корупцията.

По време на гостуването си делегацията на СП на ОК, придружавана от проф. Валери Димитров, ще посети  туристически забележителности на София и страната.

Сър Джон Борн заема поста Контрольор и генерален одитор на СП на ОК  от 1988 г., а от 1999г. е и Генерален одитор на Уелс. Вицепрезидент е на Управителния съвет на ЕВРОСАЙ. В качеството си на председател на подкомитета за изграждане на административен капацитет на Върховните одитни институции (ВОИ) – членки на ИНТОСАЙ, сър Джон Борн има решаваща роля за развитието на СП на РБ  в  годините на демократичния преход. Първият туининг проект на СП на РБ по програма ФАР 2000 (2002-2003 г.) е осъществен съвместно със СП на ОК.

Благодарение на това сътрудничество се изгражда правната рамка за прилагането на Закона за Сметната палата, одитната методология на институцията се привежда в съответствие с международните одитни стандарти и добрите практики, укрепва управленският и административният капацитет, подобрява се информационно-техническото осигуряване.

В рамките на проекта, през февруари 2003 г., в София се проведе международна конференция за "Ролята на ВОИ и взаимодействието им с други органи в борбата срещу измамите и корупцията", на която присъстват вицепрезидентът на ИНТОСАЙ, представители на Европейската сметна палата и сметните палати на САЩ, Обединеното кралство, Холандия, Полша, представители на ОЛАФ и Международния борд на одиторите на НАТО.