24.07.2009 г.

По повод високия обществен интерес към проверките на декларациите на лица, заемащи висши държавни длъжности, Сметната палата съобщава следното:

С измененията на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, който е в сила от 1 януари 2007 г., Сметната палата е задължена да извършва проверки на декларациите на лицата за достоверността на декларираните в тях факти. Съгласно закона проверките се правят чрез съпоставянето на декларираните в декларациите факти с информация, получавана от външни регистри.

Първите декларации, които подлежаха на проверка от Сметната палата, са декларациите,  подадени след 1 януари 2007 г.
 
Пълнотата на проверките на декларациите, които извършва Сметната палата, зависи от подаваната информация от външните регистри и от техническите  възможности на тези регистри към момента на проверките.

За декларираните недвижими имоти Сметната палата получава информацията от Агенцията по вписванията,  Агенцията по картография, геодезия и кадастър, както и  от Министерство на земеделието и горите - за земеделски земи и гори.
 
Информацията, получавана от Агенцията по картография, геодезия и кадастър,  не обхваща цялата страна, а се отнася само за тези общини, в които има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

От общо 113-те служби по вписванията на Агенцията по вписванията през 2007 г. служителите от Дирекция “Публичен регистър” в Сметната палата имаха пряк достъп само до 11 служби по вписванията – в София, Хасково, Ямбол, Несебър, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Велико Търново, Сливен. От тях само до Софийската служба по вписвания беше осигурен бърз и качествен достъп по интернет. До другите 10 служби той се осъществяваше чрез модемна връзка, което затрудняваше достъпа. В останалите 102 служби липсваше електронен регистър, което правеше предоставянето на информация от службите невъзможно. Проблемът бе, че на практика трябваше да бъде обработена ръчно от службите по вписванията информация за над 10 000 лица. Това е общият брой на всички лица, заемащи висши държавни длъжности и свързаните с тях лица - съпрузи /ако не са във фактическа раздяла/ и ненавършили пълнолетие деца.

През 2008 г. броят на службите по вписвания, до които беше осигурен пряк достъп, беше удвоен.

Едва през тази година Агенцията по вписванията ще има централизиран имотен регистър на всички служби по вписванията. В резултат на това Сметната палата ще получи реален достъп до информацията на всички служби по вписвания. И за пръв път за декларациите, подадени през тази година, ще е възможна проверка на лицата за цялата страна.

През 2007 г. Ахмед Доган е подал уведомление, че няма промяна в имотното си състояние. През 2008 г. е подал ежегодна декларация, в която е посочил имоти в с. Дръндар - две празни дворни места на обща стойност 3180 лева, придобити през 2006 г., и едно дворно място с училищна сграда, придобито през 2002 г. Декларацията може да се види в електронния регистър, достъпен чрез интернет страницата на институцията, където всички декларации са публични, съгласно измененията на закона от 2007 г.

Съгласно закона декларациите, подадени преди 1 януари 2007 г., не подлежат на проверка. Следователно имотът с училищната сграда, придобит през 2002 г., е бил извън предмета на проверката. Празните дворни места, закупени през 2006 г., е следвало да бъдат отразени в декларация през 2007 г.
Както вече посочихме, при проверката на декларираните факти през 2007 г. и 2008 г. технически не е било възможно Сметната палата да  получи информация за имотите в цялата страна.

Сметната палата може да проверява едновременно всички задължени по закона лица, но няма право да извърши проверката избирателно само за едно лице в дадена служба.

Сметната палата няма правомощия да проверява бижута, картини и банкови сметки.