27.12.2012 г.
ДО
Г-ЖА КРАСИМИРА МЕДАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЕДАРОВА,

В Сметната палата е получено решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) № 77-НР/11.12.2012 г., с което се уреждат въпросите относно финансирането на информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г.

В т. 10 от същото решение е предвидено участниците в информационно-разяснителната кампания да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с информационна-разяснителната кампания, придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на кампанията. Изрично е посочено, че отчетите следва да бъдат придружени от декларации за произхода на средствата, ако те са в размер над 1000 лв. Възложено е на Сметната палата утвърждаване на образец на отчетите.

Взетото от Централната избирателна комисия решение е основано на § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Съгласно тази разпоредба за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс.

С настоящото писмо бихме искали да изразим категоричното си несъгласие с позицията на Централната избирателна комисия относно прилагането на разпоредбата на чл. 159 от Изборния кодекс (ИК) на основание § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

В решение № 77-НР/11.12.2012 г. на ЦИК е предвидено частично позоваване на чл. 159 от ИК в частта му за ал. 1-3, което не намира основание нито в закона, нито в общите принципи на правото.

Позицията на Сметната палата, която изразихме и в проведените предварителни разговори с представители на Централната избирателна комисия, е че § 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не дава основание при произвеждане на национален референдум да се прилагат разпоредбите от Изборния кодекс, които вменяват контролни и санкционни функции на Сметната палата. Мотивите ни за това са свързани с обстоятелството, че тези функции, в една или друга степен, имат принудителен характер, поради което за тях е изключено прилагане по аналогия или по силата на общо препращане.

Предвиденото в чл. 159 от ИК задължение за участниците в предизборни кампании за подаване на отчети пред Сметната палата е необходима предпоставка за упражняване на контрола върху тези субекти, предвиден в чл. 159, ал. 5 от ИК. Тъй като, по наше мнение, § 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не е основание за изпълнение на контролните правомощия на Сметната палата по Изборния кодекс при произвеждане на национален референдум, то и подаването на отчети за разходваните средства в Сметната палата е безпредметно.

Предвид гореизложеното, считаме че към момента не е налице законово или общо правно основание, което да ангажира Сметната палата с произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 г., както като орган за контрол, така и като орган, задължен да утвърждава образци и да събира отчети на участниците в информационно-разяснителната кампания.

В тази връзка, отправяме към Вас искане за отмяна на т. 10 от решение № 77-НР/11.12.2012 г., като в случай, че то не бъде удовлетворено, Ви уведомяваме, че Сметната палата няма да се счита обвързана от него.

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                          Проф. В. Димитров