18.04.2011 г.
Законовият срок за подаването на ежегодните декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната  2010 г., е 30 април 2011 г. Поради това, че през тази година 30 април е почивен ден, Сметната палата ще приема декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, и на 2 май 2011 г., понеделник.

Декларацията на хартиен и електронен носител се подава по пощата с обратна разписка на адрес: 1000 София, ул. "Екзарх Йосиф" №  37, Сметна палата, за Публичен регистър, или на ръка на адрес: София, ул. "Антим І" № 17, етаж 6. Декларацията  може да се подаде  и по електронната поща на адрес: publicregistry@bulnao.government.bg,  само когато деклараторът притежава електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Образецът на декларация съдържа подробно указание за попълване на декларацията, публикувани са и Указания за предварителна настройка на компютъра за попълване на декларацията.

Публикуван е и списък на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности към 31 март 2011 г.

Лице по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, което не подаде в законоустановения срок декларация или уведомление, че няма промяна в обстоятелствата, подлежащи за деклариране, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.