27.04.2007 г.

Срокът за подаване на ежегодни декларации пред Публичния регистър към председателя на Сметната палата изтича на 2 май

27.04.2007 г.

Законовият срок за подаването на ежегодните декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната  2006 г. е 30 април 2007 г. Поради това, че през тази година 30 април е почивен ден, Сметната палата ще приема декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, и на 2 май 2007 г., сряда.

Декларацията на хартиен и технически носител /дискета или CD/ се подава по пощата с обратна разписка на адрес: 1000 София, ул. "Екзарх Йосиф" №  37, Сметна палата за Публичен регистър или на ръка на адрес: София, ул. "Антим І" № 17, етаж 6. Декларацията  може да се подаде  и по електронната поща на адрес: publicregistry@bulnao.government.bg  само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Новият образец на декларация може да се намери на интернет страницата на Сметната палата. Образецът съдържа подробно указание за попълване на декларацията.  На интернет страницата са публикувани и Указания за предварителна настройка на компютъра за попълване на декларацията. Преди работа с декларацията е задължително лицата да се уверят, че техният Excel е настроен да допуска работа с макроси и да следват указанията за предварителна настройка. Дирекция "Публичен регистър" няма да приема декларации, които не са по одобрения образец.

На интернет страницата публикуван списък на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД) към 31 март 2007 г.