11.04.2007 г.

Срокът за подаване на ежегодни декларации пред Публичния регистър към председателя на Сметната палата е 30 април

11.04.2007 г.

Сметната палата публикува на интернет страницата си списък на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД) към 31 март 2007 г.  Списъкът се публикува на основание чл. 2, ал. 4 от закона.

Сметната палата напомня, че съгласно последните изменения на закона, които са в сила от началото на 2007 г., крайният срок за подаването на ежегодните декларации за придобито имущество, получени доходи, дадени обезпечения и направени разходи през предходната  2006 година е 30 април 2007 г.

Декларацията на хартиен и технически носител /дискета или CD/ се подава по пощата с обратна разписка на адрес: 1000 София, ул. "Екзарх Йосиф" №  37, Сметна палата, за Публичен регистър, или на ръка на адрес: София, ул. "Антим І" №17, етаж 6. Декларацията  може да се подаде  и по електронната поща на адрес publicregistry@bulnao.government.bg  само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Новият образец на декларация може да се намери на интернет страницата на Сметната палата. Образецът съдържа подробно указание за попълване на декларацията.  На интернет страницата са публикувани и Указания за предварителна настройка на компютъра за попълване на декларацията. Преди работа с декларацията е задължително лицата да се уверят, че техният Excel е настроен да допуска работа с макроси и да следват указанията за предварителна настройка. Дирекция "Публичен регистър" няма да приема декларации, които не са по одобрения образец.

До 2 месеца след изтичане на срока за подаване на декларациите председателят на Сметната палата ще публикува на интернет страницата декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, както и имената на лицата, които не са подали декларации. Лице по чл. 2, ал. 1, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

За първи път през тази година Сметната палата ще извърши проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции. Това ще стане в  шестмесечен срок.