26.11.2002 г.

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОДИТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ОТ БРИТАНСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ПРЕДАВАТ ОПИТ

НА БЪЛГАРСКИТЕ СИ КОЛЕГИ

26.11.2002 г.

Експертите по одита на изпълнението от Сметната палата на Обединеното Кралство обменят опит с българските си колеги в рамките на четиридневен работен семинар на тема "Одит на изпълнението" (26-29.11.2002).

Семинарът бе открит от Христина Симеонова‚ член на Сметната палата. Целта на одитите на изпълнението е да подпомогне там‚ където изпълнението не е задоволително и съществува риск при оползотворяване на бюджетните средства‚ обясни г-жа Симеонова. Тя уточни‚ че през тази година Сметната палата работи върху пет одита на изпълнението‚ като три от тях се извършват съвместно с териториалните поделения‚ а другите два са пилотни.

Петте одита са Одит на изпълнението на дейността на органите на държавната власт за закрила на детето в Република България за периода 01.01.2001 г.- 30.06.2002 г.‚ Одит на ефективността от дейността на Националния център по аграрни науки за периода 01.01.2001 г. - 30.06.2002 г.‚ Одит на изпълнението на дейностите и проектите в областта на управлението на твърдите битови отпадъци на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и органите на местното самоуправление за периода 01.01.2000 г.-30.06.2002 г.‚ Одит на изпълнението по придобиване‚ управление и радпореждане с недвижими имоти – държавна собственост, в страната и чужбина в Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от системата за периода 01.01.2001 г.–30.06.2002 г.‚ Одит на изпълнението на дейността по изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и второстепенните бюджетни разпоредители за периода 01.06.2001 г.–30.06.2002 г.

Българските одитори споделиха‚ че все още им липсва достатъчно опит в тази нова за тях сфера на одита. Те уточниха още‚ че се нуждаят от повече финансови и човешки ресурси и от по-прецизни процедури при изпълнение на задълженията си. Дискусията ще продължи до петък с подробно обсъждане на докладите от предварителното проучване и програмите за пилотните одити с отделните одитни екипи.