03.09.2004 г.

Сметните палати на България и Латвия ще подпишат споразумение за сътрудничество

03.09.2004 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата доц. д-р Георги Николов, ще посети Латвия от 6 до 9 септември 2004 г. по покана на нейната Върховна одитна институция (ВОИ).

Доц. Николов ще се срещне с генералния одитор на Република Латвия г-н Райтс Чернайтс и членовете на латвийската ВОИ. Българската делегация ще бъде запозната с организацията, структурата и одитната дейност на латвийската ВОИ и с опита й в повишаването на квалификацията, оценяването и стимулирането на персонала. На срещите ще се обсъди ролята на  ВОИ в борбата с измамите и корупцията и връзките на одитната институция с парламента.

По време на посещението ще се подпише споразумение за сътрудничество. Двете контролни институции ще си сътрудничат в няколко основни насоки – обмяна на опит в областта на професионалното обучение и повишаване на квалификацията на персонала, обмяна на опит по методологията на одитната дейност, обмяна на техническа, правна, финансова и научна информация и документация за дейността на двете ВОИ, обмяна на информация по усъвършенстването на одитните системи и нормативните актове по одита на публичните средства, връзките на одитните институции с парламента, правителството, другите държавни органи и обществеността.

Генералният одитор на Република Латвия г-н Райтс Чернайс бе на посещение в българската Сметна палата през м. септември 2003 г.  Тогава той се срещна с председателя и членовете на българската Сметна палата и посети секторите на Сметната палата – Велико Търново и Варна. По време на срещите бяха обсъдени теми, свързани с организацията на финансовия одит и одита на изпълнението, одита на околната среда, контрола на качеството на одитната дейност, връзките на Върховните одитни институции с одитираните обекти, публичността и гласността на резултатите от одитната дейност.