26.08.2009 г.
Сметната палата връчи днес на главния секретар на Министерския съвет заповедите за извършване на двата одита, възложени на Сметната палата от Народното събрание.
Със свое решение от 20 август 2009 г. Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши:
Одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г.
и Одит на изпълнението по бюджета на Министерския съвет за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.: на политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките”; на програма „Национален компенсационен жилищен фонд”; на програма „Администрация”.
С връчването на заповедите фактически двата одита започват.
Одитът на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет трябва да приключи до 30 септември 2009 г.,  а заключителният доклад за него трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2009 г.
Одитът на изпълнението по бюджета на Министерския съвет трябва да приключи до 30 октомври 2009 г., а в Народното събрание трябва да бъде внесен до 30 ноември 2009 г.
В изпълнението на двете одитни задачи ще се включат общо 20 одитори на Сметната палата.
Финансовият одит ще обхване проверка на сметките и финансовата документация на Министерския съвет с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
При одита на изпълнението ще се проверяват ефективността, ефикасността и икономичността на действията на Министерския съвет по изпълнение на съответната политика и програми.