15.07.2008 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров връчи на одитираните обекти заповедите за провеждане на одит на системите на управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и на одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури.

С решение от 20 юни 2008 г. Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши двата одита за период от 1 юли до 31 декември 2008 г. и да внесе заключителния си доклад до 28 февруари 2009 г.

Съгласно чл. 37 ал. 1 от Закона за Сметната палата Народното събрание може да възлага на Сметната палата до 5 одита годишно, като тези одити се извършват от върховната одитна институция със заповед на председателя на Сметната палата.

Днес в сградата на Сметната палата заместник-министри, както и ръководители на управляващите органи на седемте оперативни програми, управляващи евросредствата, от 6 министерства, получиха заповедите за одита на системите на управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. Седемте оперативни програми са: “Транспорт”, ”Околна среда”, “Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, “Административен капацитет”, “Регионално развитие” и “Техническа помощ”.

На срещата присъства и г-н Радослав Иванов, председател на Подкомисията по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисията по европейските въпроси на Народно събрание.

Екип от 12 одитори, от които двама ръководители на одитния екип, ще извърши одита на системите на управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

Заповедта за извършване на одита на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури получи министърът на земеделието и храните Валери Цветанов в петък, 11 юли. Одитът ще бъде извършен от екип от шестима одитори, от които двама са и ръководители на одитния екип.

Членовете на Сметната палата Валери Апостолов, Свилена Симеонова и Снежина Чипева ще координират и контролират качеството и докладването на резултатите от изпълнението на одитите, възложени от парламента.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров връчи заповедите за извършването на двата одита и на г-жа Меглена Плугчиева, заместник-министър председател, отговарящ за координацията по планирането, програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от Европейския съюз.

На практика с тези одити ще се оцени ефективността и ефикасността за управление на системите - взаимодействат ли си основните компоненти в тях, има ли работещи правила. Ако има проблеми, ще ги посочим, за да бъдат отстранени, така че България да може да усвоява средствата от Европейския съюз, каза проф. Валери Димитров.

Народното събрание възложи на Сметната палата тези два одита поради изключителната значимост на системата и механизмите за правилното управление и навременното усвояване на средствата от фондовете и програмите на ЕС за цялото българско общество, посочи г-н Радослав Иванов.