01.12.2009 г.

Сметната палата внесе в Народното събрание вчера доклада за резултатите от извършения одит на изпълнението по бюджета на Министерския съвет (МС) за периода 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г., както следва: на политика ”Определяне на националните приоритети и координация на политиките”; на програма „Национален компенсационен жилищен фонд”; на програма „Администрация”.

Одитът е възложен на Сметната палата с Решение на 41-вото Народно събрание от 20.08.2009 г.  

Обект на одит са четири програми по програмния бюджет на МС. Към политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките” са включени две програми – „Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България” (Програма 1) и „Координация и контрол на националните политики” (Програма 2). Другите две одитирани програми са „Национален компенсационен жилищен фонд” (Програма 6) и „Администрация” (Програма 8).

Основните констатации и изводи са:

Липсва изчерпателна и трайна законова уредба на прилагането на подхода на многогодишно и ориентирано към резултати бюджетиране, която да унифицира процедурите по съставяне на държавния бюджет и съществуващата практика на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Министерският съвет съставя за първи път програмен и ориентиран към резултатите бюджет за 2009 г. Не са спазени напълно изискванията на Министерството на финансите поради  липсата на опит в програмното бюджетиране и недобра организация за осъществяване на бюджетната процедура. Допуснатите пропуски и недостатъци при съставянето на програмния бюджет водят до проблеми при неговото изпълнение и отчитане.

Програмният бюджет на Министерския съвет е съставен на базата на съществуващата организационна структура. Бюджетът е формално разпределен по програми, адаптирани към функциите на структурните звена от администрацията на Министерския съвет. При съставянето на бюджета в програмен формат е допуснато смесване на определените продукти/услуги с очакваните резултати, функциите и дейностите на структурни звена. По програма „Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България” няма дефинирана цел. По програма „Координация и контрол на националните политики” целите са формулирани общо и неясно. По програма „Администрация”  определените цели не съответстват изцяло на нормативно регламентираните функции на общата администрация.

Стратегическите цели по тригодишната бюджетна прогноза 2009 г. – 2011 г. и проектът за бюджет на МС за 2009 г. не са определени на базата на извършен анализ на политическата и икономическата обстановка предвид края на управленския мандат. Не са определени проблемните области при осъществяване на функциите на МС и неговата администрация.

По одитираните програми не са определени показатели и целеви стойности за очакваните резултати. Липсата на определени показатели за оценка на изпълнението и целеви стойности по показателите затруднява мониторинга и периодичната оценка за степента на изпълнение на програмите. Степента на изпълнение на планираните дейности и отчитането на постигнатите резултати по одитираните програми е направено въз основа на представена информация от структурните звена в администрацията на МС. В отчетите на част от структурните звена са отчетени данни по показатели, които не са утвърдени и не са прилагани при съставянето на бюджета.

Не са определени ръководители на програмите и мениджъри на продуктите/услугите, в резултат на което отговорността за изпълнение и отчитане на програмите не е персонализирана и е затруднена координацията между структурните звена в администрацията на МС, както и с външни организации, които имат отношение към изпълнението на програмите.

В рамките на бюджетната процедура за съставяне на бюджет на МС за 2009 г. не е осигурено достатъчно специализирано обучение по програмно бюджетиране на ръководителите на дирекции и самостоятелни звена в администрацията на МС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, участващи в изпълнението на програмите.

Одитираните програми, с изключение на Програма 6 „Национален компенсационен жилищен фонд” (НКЖФ), са ресурсно осигурени – финансово, кадрово и информационно, но няма обвързване на предоставените ресурси с постигането на конкретни резултати. Нормативно е регламентирана възможност за финансово осигуряване на компенсирането на правоимащите лица с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Утвърденият със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. размер на средствата за компенсиране на правоимащите лица е 13 пъти по-малък от възможния максимален размер на субсидията за 2009 г.
В нарушение на чл. 14, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  влогове. е утвърден размер на разходите за издръжка за оперативна работа и управление (ведомствени разходи) над 1 на сто от размера на субсидията за НКЖФ за 2009 г. Допуснато е превишение със 136,1 хил. лв. Превишението на ведомствените разходи е за сметка на администрираните разходи, т. е. предвидената сума за компенсиране на правоимащите лица с многогодишни жилищно-спестовни влогове е намалена със 136,1 хил. лв.

За одитирания период не е реализирана управленска отговорност за въвеждане на адекватни контролни дейности, които да осигурят прилагането на принципите за законосъобразност и икономичност при поемане на задължения и извършване на разходи. Съществува риск за извършване на незаконосъобразни и неикономични разходи по бюджета на МС за 2009 г.

Към 31.07.2009 г. ведомственият жилищен фонд включва 61 жилища. Част от жилищата се ползват на отпаднало правно основание от лица, които не са служители на МС. През юли 2009 г. от министър-председателя е изпратено писмо до областния управител на област София с предложение за преминаване на 22 жилища от ведомствения жилищен фонд на МС в управление на областния управител.
Не са предприети мерки за актуализиране на наемите, в нарушение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с което не е гарантирана ефикасност на управлението на предоставения жилищен фонд.

Възприетият и прилаган подход за отчитане на разходите по програми не е ясно и точно регламентиран, поради което е рисков фактор за съставянето на точен и верен отчет за извършените разходи по програмите.
    Извършените разходи по програмите „Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България” , „Координация и контрол на националните политики” и „Администрация” не са обвързани с постигането на определените цели, а са направени във връзка с финансирането на дейности от структурните звена, участващи в тяхното изпълнение. Извършените разходи по програма „Национален компенсационен жилищен фонд” са насочени към постигане на целите й.

Съставеният бюджет на Министерския съвет за 2009 г. в програмен формат не е базиран на взаимната връзка между очаквани резултати и вложени ресурси и не дава възможност за измерване на степента на постигнатите цели. Не е спазена концептуалната рамка и не са прилагани правилно принципите на подхода на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране.