04.10.2007 г.

Сметната палата внесе в Народното събрание отчета за дейността си през 2006 г.

Отчетът за дейността на Сметната палата на Република България за 2006 г. се внася в Народното събрание на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
Отчетът за дейността на Сметната палата на Република България за 2006 г. обхваща:
- одитни задачи, чието изпълнение е започнало през 2005 г. и е приключило през 2006 г.;
- одитни задачи, чието изпълнение е започнало и приключило до 31.12.2006 г.;
- одитни задачи, чието изпълнение е започнало през 2006 г. и е приключило до 31.12.2007 г.;
- доклади за резултатите от извършения последващ контрол за изпълнение на препоръките;
- одит и заверка на годишните финансови отчети за 2006 г.;

В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. са извършени 531 одита. От тях 120 одита са на финансовото управление на бюджетните средства, 65 са одити на изпълнението, 5 са специфични одити и 341 са одити и заверки на годишните финансови отчети за 2006 г.
С извършените одити са обхванати 129 първостепенни разпоредители с бюджетни средства, от които 15 са министерства и 93 са общини, и 51 второстепенни и 16 третостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Резулатите от одитната дейност на Сметната палата са обощени в 19 сфери. Публикувани са и резултатите от одита и заверките на годишните финансови отчети, от дейността на публичния регистър, както и достиженията на институцията в областта на международното сътрудничество и евроинтеграцията и повишаването на институционалния и административен капацитет.