02.02.2009 г.
Сметната палата внесе програмата за одитната си дейност за 2009 г. в Народното събрание.

Програмата е разработена на основата на приети от Сметната палата приоритетни области за годината, които са: програмни бюджети, състояние на системите за финансово управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор и управление на Европейските средства след присъединяването на България към ЕС.

Съгласно програмата ще бъде осъществен  и тематичен одит в няколко министерства, общини и други, с цел да се анализира какво е състоянието на  вътрешния контрол, включително и на  вътрешния одит, в публичния сектор три години след  влизането в сила на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Сметната палата е конституционно установен държавен орган и е независима в своята дейност. Тя приема годишна програма за одитната дейност, като сама определя обектите за одитиране. Народното събрание може да й възлага до 5 одита годишно със специални решения.