05.02.2007 г.

Сметната палата внесе одитната си програма за 2007 г. в Народното събрание

5.02.2007 г.

187 одита ще започнат през 2007 г. и още 76 одита, започнати през 2006, ще приключат. Това предвижда  програмата за одитната дейност на Сметната палата през 2007 г., която бе внесена в Народното събрание съгласно Закона за Сметната палата. В нея са предвидени и определените със закон одити и заверки на годишни финансови отчети на над 300 бюджетни организации, в това число общини.

В програмата за 2007 г. за първи път са включени одити на предоставената субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на "Български пощи" – ЕАД, на дейностите на Министерството на финансите при упражняване правата на собственост на държавата в "Публични инвестиционни проекти" ЕАД, на бюджета и имуществото на Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, на финансовото управление на бюджетната сметка и имуществото на Авиоотряд 28, на дейността по енергийно регулиране на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, на финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция по приходите, на дейността на Комисията за защита на потребителите, на финансовото управление на бюджета на Омбудсмана на Република България.

Сред предвидените одити в програмата са и:

- Одит на финансовото управление на бюджета на Университетската болница "Лозенец" за периода 2005 - 2006г.

-  Одит на финансовото управление на бюджета на Военно-медицинската академия към Министерството на отбраната.

-  Одит на дейността на Съвета за електронни медии в качеството му на регулаторен орган

-  Одит на дейността на Агенцията за държавни вземания по приемане, съхраняване, управление и продажба на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества

- Одит на проект ФАР 2004 BG 2004/016-711.09.02 "По-нататъшно разрастване на процеса на компютъризация на българската митническа администрация и разрастване на националната система за управление на акцизите изцяло от митническата администрация". Българска интегрирана митническа информационна система

- Одит на дейността по отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост в Столичната община

- Одит на дейността на дирекция "Експлоатация и поддържане на републиканските пътища" във Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

- Одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

- Одит в Държавната агенция за младежта и спорта във връзка с осъществяването на програми за младежки дейности

- Одит на дейността на Комисията за регулиране на съобщенията

- Одит на дейността на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Сред одитите, започнати през 2006 г., които ще приключат през тази година,  са тези на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, на дейността на Националната ветеринарномедицинска служба,  на "Стратегия за работа на полицията в близост до обществото".

Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. е разработена на основата на приети от нея приоритети и критерии  (съгласно одитните стандарти) и  въз основа на тях са определени обектите и одитните задачи в нея.

Сред приоритетите в одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. са: засилване на ролята на одита на изпълнението, което означава - оценка на ефективността, икономичността и ефикасността на дейността на одитираните обекти; оценка на ефективността на управлението на програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни организации; проследяване на напредъка в критичните зони, посочени в мониторинговия доклад на Европейската комисия от м. септември 2006 г.; ефективност от въведени регулативни режими; укрепване на превантивната роля на Сметната палата в борбата с измамите и корупцията;

Критериите за избор на одитни обекти са:

·        обекти, за които е задължително годишно одитиране по Закона за Сметната палата;

·        бюджетни организации, в които са установени съществени грешки и нередности при осъществените одити и заверка на годишните финансови отчети за предходни години и такива, в които не са извършвани одити през предходния период или изобщо не са одитирани;

·        бюджетни организации, чиято дейност е с висока обществена и социална значимост;

·        организации-бенефициенти по усвояване на европейски средства;

·        бюджетни организации и дейности, при които съществува висок риск от измами и корупция;

·        бюджетни организации, в които са извършени значителни структурни промени, произтичащи от изменение в законодателството и вътрешните нормативни актове;

·        общини със значителен размер на просрочените вземания и неразплатени разходи към края на 2006 г.;

·        обекти, упражняващи регулативни и надзорни функции, свързани с предоставяне на монополни услуги на широк кръг потребители;

·        обекти/ органи, които изпълняват или финансират големи инфраструктурни обекти.