02.10.2002 г.

СМЕТНАТА ПАЛАТА УСТАНОВИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО РАЗХОДВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА В СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

В Съюза на слепите в България е създадена необходимата организация, осигуряваща законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства. Това бе установено след извършения финансов одит от Сметната палата в Съюза на слепите в България.

Одитът обхвана спазването на изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г., Постановление № 8 на Министерския съвет от 17 януари 2001 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г., управленските решения, свързани с изразходването на средствата, получени от републиканския бюджет ; вътрешния финансов контрол; анализ и оценка на документирането на разходите и отчитането им съгласно счетоводното законодателство.

Финансово-счетоводната дейност в Съюза на слепите в България е организирана в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, изискванията на Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти‚ сочат още резултатите от одита.

Сметната палата препоръчва на Съюза на слепите в България, като юридическо лице с нестопанска цел, да начислява амортизации на дълготрайните материални и нематериални активи, когато се използват за извършване на стопанска дейност.

 

Пълният текст на доклада