13.11.2006 г.

Сметната палата установи редица нарушения при управлението на имотите от ДАМС

13.11.2006

Управлението на предоставените имоти е неефективно и неефикасно, се посочва в доклад на Сметната палата за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността по придобиването, управлението и разпореждането с имотите на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС). Липсата на създадени условия за оптимално функциониране и ползване на спортните имоти по предназначение възпрепятства постигането на целите на развитието на физическото възпитание и спорта, e друг  извод от одита. Одитът  обхваща периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2005 г.  ДАМС е създадена с ПМС № 197 от 10.09.2005 г. и е правоприемник на закритото Министерство на младежта и спорта (ММС).

Няма приет акт на МС по смисъла на чл. 48 от Закона за физическото възпитание и спорта, за определяне статута на спортните обекти с национално значение.

Обособена част към Спортната палата, помещение за столово хранене, където се помещава стол-ресторант "Гюлето", е използван за осъществяването на стопанска дейност, а е отдаден под наем по реда, предвиден за здравни, образователни и хуманитарни дейности без проведен търг. С това е заобиколена правната уредба, според която части от имот публична държавна собственост се отдават под наем след проведен търг. 

 

Помещение от Спортната палата, отдадено под наем за разпространяване на специализирана спортна литература, купи, медали, плакати и рекламни материали на спортна тематика на преференциални цени и с оглед допринасяне популяризирането на спорта, както и за хуманитарни и образователни дейности, е използвано за осъществяването на стопанска дейност, различна от договорената, в нарушение на чл. 16а ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Плувният басейн в Спортната палата е отдаден под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта чрез пряко договаряне за спортни цели на цена, определена по чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Съгласно договора, наемателят няма право да пренаема, да преотстъпва за ползване и да ползва съвместно по договор с трети лица отдадения под наем имот или част от него. Върху част от фоайето е разположен кафе бар, който се обслужва от друго дружество, в противоречие с разпоредбите на чл. 94, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

Установени са и редица други нарушения при управлението на спортни обекти държавна собственост. За подобряването му Сметната палата е отпарвила към председателя на ДАМС 22 препоръки.