23.01.2008 г.
Съгласно чл. 7 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), изм. ДВ бр.73/2006 г., в сила от 1.1.2007 г., Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.
Проверката обхвана 5857 лица, които подадоха декларации или уведомления в законовия срок - 30 април 2007 г. Законовата възможност те да поправят своите декларации бе до 31 май 2007 г.
Проверката се извършва чрез изискване на съответната информация от външните регистри. Органите и институциите, при които се намира съответната информация, са длъжни да предоставят информацията в двумесечен срок. С цел по-нататъшната автоматизирана обработка на информацията, тя се изисква и получава в определен формат, който е предварително съгласуван със съответните ведомства, с които Сметната палата има подписани споразумения за целта.
Осъществява се съпоставяне на декларираните данни в декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД и получената информация от външните регистри. Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на съответните органи и институции, в които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. В момента пряк достъп е осъществен до Агенцията по вписвания - регистър "Булстат", Софийската служба по вписвания и още 10 служби по вписвания относно недвижимите имоти, регистъра на МПС-КАТ-МВР, регистър "Население" при ГД "ГРАО" - МРРБ, Регистрите за собствениците към Агенцията по геодезия, кадастър и картография за землища с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Предстои техническото осъществяване на пряк достъп с регистъра на земеделските имоти към Министерството на земеделието и продоволствието.
За констатираните несъответствия при проверката писмено бяха уведомени всички засегнати лица и им беше дадена възможност да направят бележки или възражения по констатациите. След допълнителна проверка на направените възражения се направиха окончателни заключения за несъответствия в декларациите на 195 лица, в т.ч. 19 депутати, 14 заместник министри, 33 съдии, 19 прокурори, 50 кметове и заместник кметове.
В съответствие с изискванията на чл. 7 заключенията за несъответствие са публикувани на интернет страницата на Сметната палата (списъкът е публикуван отделно в подраздел “заключения за несъответствие” на раздел Публичен регистър) и са изпратени на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс. В 14-дневен срок от приключване на проверките изпълнителният директор на Националната агенция за приходите трябва да изпрати резултатите на председателя на Сметната палата, за да бъдат публикувани на интернет страницата на Сметната палата.