26.07.2011 г.

Сметната палата извърши одит на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.

 

Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката. Създаден е с ПМС № 4 от 11.01.2005 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията с цел да разработва, финансира и подкрепя проекти за насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства. Задачата на Центъра е да мобилизира и акумулира средства от различни донори - български, чуждестранни и международни финансиращи институции /вътрешни и външни донори/, и с допълващо финансиране от републиканския бюджет да финансира проекти за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.  

 

Основни констатации:

            През одитирания период от Центъра е разработен и спечелен само един проект по програмите на външни донори - Ромския образователен фонд /РОФ/, въпреки че в годишните планове е предвидено изготвянето и подкрепа на проекти и по програми на Европейския съюз.

            Центърът не е реализирал възможностите си да подкрепя проекти чрез съвместно участие в конкурси и изпълняване на дейности, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

      Дейностите за набиране на средства от наши и външни донори са планирани и отчитани формално. По този начин Центърът не е изпълнил основното си  предназначение – да акумулира средствата от различни донори /с изключение на един проект пред РОФ/, с което не е постигната ефективност и ефикасност в осъществяваната от него дейност.

 

Относителният дял на субсидията от Републиканския бюджет за финансирането на проектите е 85 на сто, а на средствата от донори - едва 15 на сто. Това показва, че субсидията е използвана като основен източник за финансиране на приоритетите в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, а не като допълващо финансиране.

 

            В рамките на одитирания период от Центъра са проведени шест конкурсни процедури за кандидатстване с проекти за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. От постъпилите общо по всички проведени конкурсни процедури 1 864 проектни предложения, са отпаднали 592, оценени са 1 269 и са финансирани 183 проекта в рамките на одитирания период. Относителният дял на финансираните спрямо оценените проекти е едва 14 на сто и се дължи на липсата на осигурени средства за тяхното финансиране.

 

            Общата стойност на финансираните проекти през одитирания период е 2 996 хил. лв., при предвидени в тригодишната програма за изпълнение на дейността на Центъра само от държавния бюджет за същия период 4 500 хил. лв., или 66 на сто усвояване.

 

При проверката на проекти на училища, детски градини, общини и неправителствени организации, реализирани по три приключени в рамките на одитирания период конкурсни процедури, на базата на определена извадка, са констатирани редица пропуски.

 

Конкурсните процедури са провеждани по одобрена от Управителния съвет на Центъра конкурсна документация. Тя обаче не е прецизна и не гарантира условия за обективна оценка на проектите, за осигуряване на база данни за оценка на изпълнението на образователната политика и на данни за отчитането на напредъка.

Липсва адекватна обратна информация за постигнатите резултати от предоставените от Центъра финансови ресурси, което лишава органа за управление от вземане на правилни управленски решения.

 

В годишните планове не са планирани дейности за осъществяване на текущ мониторинг на място на реализацията на проектите и са проверени незначителен брой проекти по две от финансираните конкурсни процедури. Проверките са извършени формално и не е постигнат никакъв резултат и ефект в полза на реализирането на проектите и постигане на очакваните резултати.

 

         Въведената и функционираща система за наблюдение, оценка и отчитане е с ниска степен на адекватност и надеждност. В годишните отчети за степента на изпълнение на политиките и програмите на Центъра, представяни на Министерството на образованието и науката, не са отчитани резултатите от дейността по образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по показателите за изпълнение във вида, съгласно годишните планове. Това не позволява да се определи до каква степен са постигнати целите по четирите приоритета за образователна интеграция и какви са конкретно постигнатите резултати с вложените ресурси за насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

 

Сметната палата е предписала 10 препоръки за подобряване на дейността на центъра -  една към министъра на образованието и 9 към директора на центъра.

 

            Одитният доклад е изпратен на министъра на образованието, младежта и науката на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за Сметната палата и на парламентарната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта на основание чл. 47, ал. 3 от Закона за Сметната палата.