05.01.2011 г.

5.01.2011

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на бюджета на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” (ИА „СД на МО”), който обхвана периода от 30.09.2008 г. до 31.12.2009 г. (правоприемник на ИА „СД на МО” е ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” към МО).

Проверени са управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” и на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки.
Не са одитирани следните области:
- отчетени приходи от продажби на сгради по подпараграф 40-22 „Постъпления от продажби на сгради” за периода от 30.09.2008 г. до 31.12.2008 г.;
- отчетени приходи по подпараграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” през 2009 г.;
- проведени процедури и сключени договори от Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” за възлагане на обществени поръчки, по които са образувани производства и преписки в МВР, Софийска градска прокуратура, Военно окръжни прокуратури, Служба „Военна полиция”, ДАНС и др.
Сключените и прекратени договори от Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” за обществени поръчки са обхванати само по отношение на основанието за тяхното прекратяване.

Основни изводи от одита:

Установена е лоша управленска практика, като при сключването на договори за почивки и екскурзии в чужбина не са приложени процедурите по ЗОП и НВМОП, въпреки че осигуряването на тази услуга попада в приложното поле на ЗОП. Изразходвани са значителни по размер бюджетни средства по сключените договори за почивки и екскурзии в чужбина за ЛЯТО/2009 г., чиято стойност в последствие е завишена с близо 100 на сто, поради допълнителни групи почиващи. Разходването не е извършено при спазване на принципите за икономичност, ефективност и публичност. В резултат на това не е осигурено ефективното разходване на бюджетни средства от агенцията за 2009 г.

Сключени са договори, поети са задължения и са извършвани разходи за строителство, доставки и услуги без утвърдени бюджетни средства за 2008 г. и 2009 г. В резултат на лоша бюджетна дисциплина са нарушени изискванията на ЗУДБ, ЗДБРБ  и утвърдените от министъра на отбраната Бюджетни указания по разходването на бюджета на МО за 2008 г. и за 2009 г. за недопускане на поемане на задължения и извършване на разходи без утвърден лимит.

Осъщественият предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходи често е формален, което е недобра практика. По време на одита от ИА „СД на МО” са предприети действия за привеждане на предварителния контрол преди извършване на разход в съответствие с нормативните изисквания.

От изпълнителя по сключени договори за строителство и доставки са посочени сравнително високи стойности на някои единични цени без ДДС на отделни видове СМР и материали, както и на доставено и монтирано оборудване и обзавеждане, които са приети и изплатени от ИА „СД на МО”, без да са специфицирани по вид, размер и характеристики.
Не са спазени принципите за икономичност и добро финансово управление, регламентирани в ЗУДБ и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 Неправилно са отчетени на касова и начислена основа получените в ИА „СД на МО” суми общо в размер на 1 311 хил лв., платени от кадровите военнослужещи и граждански лица в МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната и членове на техните семейства, представляващи 35 на сто от сумата за 1 почиващ в чужбина, като приходи, вместо като възстановени разходи от фактически отчетените разходи за почивки в чужбина по социалната програма. В резултат на това годишният финансов отчет на ИА „СД на МО”, респективно годишният финансов отчет на МО, не дават вярна и точна представа за действителния размер на реализираните приходи и разходи за почивка в чужбина към 31.12.2009 г.

Неправилно са отчитани на касова и начислена основа разходите за текущ и основен ремонт, за придобиване на сгради – казармено строителство, за изграждане на инфраструктурни обекти, за придобиване на машини, съоръжения и за придобиване на стопански инвентар. Допуснато е разходи по един договор да се отчитат по два и повече различни подпараграфа през 2008 г. и през 2009 г. в резултат на неефективни управленски и контролни процедури и действия и поради липсата на унифицирана счетоводна политика. Поради това годишните финансови отчети на ИА „СД на МО” за 2008 г. и 2009 г., респективно годишните финансови отчети на МО, не дават точна и достоверна представа за действителния размер на посочените разходи и придобити активи, което би повлияло на потребителите на информацията от отчетите.

Изпълнителният директор на ИА „СД на МО” е дал с 29 заповеди  правомощия на възложител по реда на ЗОП и НВМОП на много длъжностни лица от агенцията (заместник изпълнителен директор, главен секретар, директор на дирекция в централното управление, директор на териториална дирекция; началник на отдел, главен експерт в отдел и началник сектор). Тази лоша управленска практика вече е прекратена, но упълномощаването е използвано за разделяне на обществени поръчки при сключване на договори за доставка и услуга с цел заобикаляне на закона.

Докладът за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” е публикуван на интернет страницата на Сметната палата на адрес www.bulnao.government.bg