04.10.2010 г.

 

4.10.2010

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

Основни изводи:

1. Поетите задължения по договори не са отразявани своевременно в счетоводната система, което е довело до нарушаване на принципа на текущото начисляване. Причината е, че до септември 2009 г. редът и начинът за получаване на информация за сключените договори не е определен. След като се осчетоводяват всички поети задължения по сключени договори, те нарастват над два пъти - от 286 566 700 лв. към края на 2008 г. на 595 541 827 лв. към края на 2009 г.

2. До септември 2009 г. възникнали задължения към доставчици също не са отразявани своевременно в счетоводната система, с което отново е нарушен принципът на текущото начисляване. Така задълженията към доставчици нарастват от 10 980 лв. за 2008 на 59 192 710 лв. за 2009 г., а просрочените задължения през септември 2009 г. нарастват от нула до 30 628 500 лв.  

3. Не се спазват нормативно определените срокове за представяне на поименните списъци за капиталови разходи за 2008 г. и 2009 г.  Наложила се е лоша практика  многобройно и в пъти да се увеличава размерът на планираните капиталови разходи. Освен това извършените капиталови разходи се утвърждават като план след изтичане на отчетната година. Чрез многократните промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството капиталовите разходи за 2008 г. от 31 728 402 лв., приети със закона за бюджета, са увеличени на 188 058 647 лв. след последните промени в бюджета на министерството. Увеличението е 6 пъти.
За 2009 г. ситуацията е аналогична. Капиталовите разходи, приети със закона за бюджета за 2009 г., са 33 499 402 лв., а след последните утвърдени промени - 195 159 375 лв. Завишението отново е 6 пъти спрямо приетите със закона за бюджета за 2009 г.

4. Няма ефективен контрол и мониторинг на всички етапи от провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Това е причината за пропуски и нарушения:
- Неоснователно са провеждани процедури на договаряне без обявление, вместо открити процедури.
- Сключвани са договори, от които произтичат авторски права и по тях са възлагани поръчки на стойност, която е в пъти по-висока, без да се провежда открита процедура.
- Сключвани са договори и са поемани финансови задължения, за които не са били осигурени финансови средства.
-  Сключен е договор, който да узакони предварително възложени и извършени СМР.

5. Създадена е практика извършени и приети дейности да се фактурират от изпълнителя значително по-късно, в нарушение на определения петдневен срок в Закона за ДДС. Това е установено при 10 от проверените договори. Например СМР при подмяна на водопроводи Соколовци – Смолян- Средногорци са извършени през март, а са фактурирани в края на ноември.   

6. Липсва координация и контролна процедура, която да гарантира постъпването на информация в дирекция «Финанси» от други дирекции за сключени споразумения, договори и др., в резултат на които ще постъпват приходи по сметката на министерството. По тази причина не са събрани 1 293 713.05 лв., дължими от «Златни пясъци» АД по споразумение за  извършване на дейности по Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

7. По заповеди и граждански договори са изплащани хонорари на служители на министерството за изпълнение на задачи, които са задължение на дирекции в министерството. Със заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството са изплащани суми на служители на министерството за участие в екипи за подготвителни действия за предоставяне на концесии и комисии за контрол по изпълнение на концесионните договори – а това са задължения на дирекция „Концесии” според Устройствения  правилник на МРРБ.

Сметната палата е дала 11 препоръки на министъра на регионалното развитие и благоустройството за подобряването на управлението на публичните средства.
           
            Докладът за резултатите от одита е изпратен на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление и по бюджет и финанси, както и на министъра на финансите за сведение и за предприемане на действия, а за нарушенията на нормативните актове в областта на обществените поръчки е изпратен и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.