02.09.2011 г.

Поради големия интерес на участниците в изборите да използват възможността за подаване на информацията за Единния регистър по Изборния кодекс по електронен път, Сметната палата удължава до 15 септември срока, в който трябва да се изпратят данни за упълномощените лица, които ще подават информацията по време на предизборната кампания.

Сметната палата изгражда единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори. Регистърът ще заработи от началото на предизборните кампании за местните и президентските избори.
   
За попълването му всички партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, са задължени в хода на предизборните си кампании да подават в Сметната палата новопостъпила при тях информация за:

1. Имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
2. Имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите;
3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв. (съгласно чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс) ;
4. Декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли 1000 лв. (съгласно чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс);
5. Декларациите за произхода на средствата на членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли 1000 лв. (съгласно чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс);
6. Декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи (съгласно чл. 154, ал. 3 от Изборния кодекс);
7. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.

Предстои Сметната палата да публикува указания, които ще подпомогнат участниците в предстоящите избори да подават своевременно и коректно информация на Сметната палата по време на предизборните кампании за включването й в регистъра.

Сметната палата ще осигури възможност информацията да се подава по три начина:
 
1. Чрез попълване на данните в WEB форми и подписване с електронен подпис
Тази възможност за подаване на данни осигурява най-голяма оперативност при публикуването на данните. Не е необходимо информацията да се изпраща допълнително на електронен и хартиен носител. Може да се извършват незабавни корекции при необходимост.
За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо притежаване на сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.
Необходимо е представляващият партията, коалицията или инициативния комитет да изпрати до Сметната палата заявление по образец със списък на лицата, които са упълномощени от него да подават данни в регистъра и да ги подписват с притежаван от тях електронен подпис. Данните за лицата се представят в Сметната палата на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Дирекция „Специфични одити”, „информация за Публичния регистър по Изборния кодекс”.

2. Чрез попълване на данните в WEB форми, като регистрацията е с използване на „username” и “password”.
Този начин за подаване на информацията спестява проблеми при евентуална повреда на електронния носител, с който се подават данните, както и дава възможност за проверка от системата на регистъра правилно ли са попълнени справките с изискуемата информация.
При този вариант на подаване на информацията, за разлика от варианта по точка 1, потребителят следва да отпечата на хартиен носител генерираните от електронната система справки с попълнените от него данни и уникален код. Информацията се подписва от представляващия съответния участник в изборите и се изпраща на Сметната палата (по пощата/по куриер).
Данните се публикуват в регистъра след получаване на подписания хартиен носител от представляващия партията/коалицията/инициативния комитет в Сметната палата.
За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо представляващият партията, коалицията или инициативния комитет да изпрати до Сметната палата заявление по образец със списък на лицата, които са упълномощени от него да подават данни в регистъра. Данните за лицата се представят в Сметната палата на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Дирекция „Специфични одити”, „информация за Публичния регистър по Изборния кодекс”.

3. Чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба
Образците на справки за подаване на информацията ще бъдат публикувани на сайта на Сметната палата. При този начин на подаване информацията ще трябва да е подписана от представляващия съответния участник в изборите (партия, коалиция, инициативен комитет). Използването на пощенски услуги създава риск от забавяне на подаването на информацията и на отстраняването на допуснати неточности при подаването й.

За улеснение на участниците в изборите Сметната палата открива на интернет страницата си рубрика с въпроси и отговори по финансирането и отчитането на предизборните кампании.

Телефони за допълнителна информация: 02 9357 553, 02 9357 506