27.03.2024 г.

 

Делегация, водена от заместник-председателя на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева, взе участие в Глобалния форум на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с корупцията и защита на интегритета, който се проведе в периода 26 – 27 март 2024 г. в гр. Париж, Франция. От страна на Сметната палата в срещата участваха още Валери Йорданов, ръководител на Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари в Сметната палата, Дилета Касабова-Токатлиян, началник на отдел в дирекция „Одити на изпълнението“ и Коста Стоянчев, директор на дирекция „Международна дейност и проекти“.

Събитието ежегодно предоставя платформа на представители на публичния и частния сектор, както и неправителствени организации, за споделяне на опит и идеи за засилване на интегритета и усъвършенстване на антикорупционните политики, чрез което да се повиши устойчивостта на демократичните общества.

Сред обсъжданите по време на форума теми бяха управлението на корупционните рискове, използването на изкуствен интелект от контролните органи за анализи на големи обеми от данни, стратегии за борба с незаконните финансови потоци и данъчни престъпления, както и прилагането на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването.

Особен интерес за Сметната палата представляват Индикаторите за публичен интегритет на ОИСР относно мерките, които страните прилагат, и инструментите, които използват на практика, за укрепване на устойчивостта на техните демократични системи спрямо рисковете от корупция. Индикаторите биха могли да послужат като основа за одитни въпроси в рамките на бъдещи одитни задачи, свързани с интегритета в публичния сектор в България.

Днес, повече от всякога, Върховните одитни институции имат водещата роля да осигурят увереност, че публичните средства се изразходват прозрачно и по този начин да допринесат за постигането на по-силни и по-ефективни механизми за отчетност между правителствата и техните граждани. Сметната палата полага целенасочени усилия в областта на интегритета и мерките за предотвратяване на корупцията. Върховната одитна институция на Република България е член на Работната група на ИНТОСАЙ за борба с корупцията и прането на пари, както и на Работната група на ЕВРОСАЙ за одит и етика, а също има опит в прилагането на инструмента за самооценка на интегритета IntoSAINT.

Сметната палата се стреми да бъде организация за пример в публичния сектор, поради което предприе стъпки за сертифициране по стандарт ISO 37001 „Системи за управление за борба с подкупването”.

Израз на натрупания от институцията опит е планираният в годишната програма за 2024 г. одит на тема „Мерки за предотвратяване и противодействие на корупцията при изразходване управление на средствата от европейските фондове“ за периода 2018-2023 г., който е в процес на изпълнение.