06.03.2006 г.

Сметната палата ще проверява сделките за управление и разпореждане с държавна и общинска собственост

06.03.2006 г.

        Сметната палата е взела решение да извърши програмен одит на сделките, чрез които се упражнява правото на частна държавна и общинска собственост. В тях влизат замените на имоти частна държавна и общинска собственост, апортите на тези имоти в капитала на търговски дружества и начинът, по който се управляват и разпореждат държавата и общините с дяловите участия, придобити въз основа на тези апорти.

          Това заяви проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, по Радио Нова Европа. Сметната палата няма да ревизира сделките, а ще проследи политиката на държавата и общините при управлението и разпореждането с публични активи и средства. Според Сметната палата това са най-рисковите сделки, чрез които се упражнява правото на частна държавна собственост и частна общинска собственост. Много често зад привидно законосъобразното управление и разпореждане с такива активи се крият  скрити форми на приватизация или подаръци на приятели и дори когато няма закононарушения, могат да бъдат вземани неефективни, нецелесъобразни и неразумни решения при управлението на публични активи и средства, заяви проф. Димитров.

   "Моето впечатление и на колегите ми е, че има натрупани дългогодишни изключително негативни практики в тази област",  каза председателят на Сметната палата.

   Предстои Сметната палата през тази година да извърши и мащабен одит на митниците, съобщи още проф. Димитров.

    Сметната палата ще приключи одит на инспекторатите в министерствата. Тематичните одити са заложени в годишната одитна програма на институцията заедно с традиционните финансови одити, защото те дават възможност да се проследят пълно и целенасочено определени страни от управлението на публичните средства.

      Предстои да бъде разгледан одитен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет, съобщи още проф. Димитров. Сметната палата е приела одитен доклад за дейността на Националната следствена служба. Предстоящите одити в съдебната власт ще бъдат одити на изпълнението – т. е. доколко управлението на съдебната власт е ефективно и ефикасно, поясни още проф. Димитров.