11.06.2009 г.
В рамките на предстоящите финансови одити на 13 общини, залегнали в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2009 г., Сметната палата ще обърне специално внимание на обществените поръчки, възложени от съответните общини със средства по програма САПАРД. По принцип при всеки финансов одит Сметната палата проверява всички възложени обществени поръчки, независимо от техния източник на финансиране, за тяхната законосъобразност.
Проверката на обществените поръчки със средства по програма САПАРД е във връзка с информация за проблеми по прилагането на публичните мерки по програма САПАРД, която заместник министър председателят Меглена Плугчиева изпрати на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров.
Информация за резултатите от одитите ще бъде предоставена след тяхното приключване.
Съгласно Закона за Сметната палата, Сметната палата работи по годишна програма, като сама определя обектите за одитиране в нея. Само Народното събрание може да й възлага до 5 одита годишно със специални решения.

13-те предстоящи одита, залегнали в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2009 г., са следните:

1. Одит на финансовото управление на община Ветрино;
2. Одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в община Годеч;
3. Одит на финансовото управление на община Горна Малина;
4. Одит на системите за вътрешен контрол в община Димово;
5. Одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит на община Каварна;
6. Одит на финансовото управление на община Костенец;
7. Одит на възлагането на обществените поръчки на община Пещера;
8. Одит на финансовото управление на община Плевен;
9. Одит на финансовото управление в община Правец;
10. Одит на финансовото управление на община Приморско;
11. Одит на финансовото управление на община Разград;
12. Одит на финансовото управление на община Силистра;
13. Одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит на община Цар Калоян.