06.01.2012 г.
Сметната палата не може да приеме оценките, които си е позволила да направи пред медии на 5 януари 2012 г. Людмила Димитрова, директор на Държавния културен институт, включително оспорвайки правото на палатата да проверява дейността на института. Г-жа Димитрова е представила и подвеждаща информация, свързана с констатациите в одитния доклад за извършения одит на дейността на Държавния културен институт към министъра на външните работи за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

Като Върховна одитна институция на Република България, Сметната палата осъществява контрол върху всички разпоредители с бюджетни средства и управлението на държавно и общинското имущество. Изпълнявайки законовите си правомощия, Сметната палата извърши  и одита на дейността на института.

При този одит Сметната палата не е в ролята на художествен критик, а проверява поддържането и опазването на културните ценности, произведения и предмети на изкуството от художествения фонд на МВнР и представянето и разпространението на културно-историческото ни наследство. И за съжаление установи, че не са предприети необходимите действия за правилно им осчетоводяване и съхранение.  

Това бе констатирано и при проверките на място, които са част от одита и са осъществени от края на 2010 до февруари 2011 г., т.е. ситуацията е без промяна една година след края на одитирания период.  
 
Сред пропуските и нарушенията са:

Финансово-счетоводната документация, водена в ЦУ на МВнР, не отразява действителното състояние на активите с историческа и художествена стойност – собственост на МВнР, както и получените за временно ползване от външни физически и юридически лица.

Няма документална проследимост, поради което не може със сигурност да се знае налични ли са и къде се намират произведенията – у нас или в чужбина, в министерството или в института, във всеки един момент. Няма механизъм за контрол върху информацията за картините - фактическата им наличност и водене на отчет.

До края на 2010 г. Държавният културен институт не разполага с подходящи хранилища. При проверка на място в края на декември 2010 г. е установено, че в хранилищата има влага и мухъл, съхраняваните в тях картини не са описани, като някои от тях са намерени по пода и са съхранявани заедно с други материали. Това се доказва с одитно доказателство - констативен протокол от 27.12.2010 г., подписан от представител на института.

Картината “Жътварки” на Владимир Димитров - Майстора, на фона на която г-жа Димитрова позира за медиите, няма инвентарен номер и не се води в счетоводните регистри към момента на извършване на проверката на Сметната палата – 03.02. 2011 г. Същото се отнася и за картината “Автопортрет” на Майстора. Няма опис регистър и няма инвентарни номера и на друга част от картините, което се доказва с одитно доказателство - констативен протокол от 03.02.2011 г., подписан от представител на Държавния културен институт.

При проверката на паспортизацията на произведенията от Художествения фонд е установено, че паспортите са изготвяни по снимки и информация, изпратени от задграничните представителства.

Пред журналисти г-жа Димитрова съобщава за отстраняването на част от споменатите проблеми, което е препоръчано и от Сметната палата. През март Сметната палата ще извърши проверка, при която ще установи дали са изпълнени 18-те препоръки, дадени към министъра на външните работи и към директора Държавния културен институт за подобряването на дейността му.