24.06.2009 г.
Фактическата проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за избиране на народни представители ще се извършва  като специфичен одит съгласно разпоредбите на Закона за Сметната палата, Закона за политическите партии и другите приложими вътрешни актове и одитни процедури. Това съобщи на пресконференция председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров.

Целта на одита е да се установи законосъобразността на получените приходи и извършените разходи  и  достоверността на представените пред Сметната палата отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства.

Одитът ще се извърши в централните управления на партиите и Сметната палата, като ще се ползват всички  правомощията на палатата, предоставени  по силата на чл. 35, ал. 2 от Закона за политическите партии. Ще се изискват справки, заверени копия от документи и информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци във връзка с получените приходи и извършените разходи по време на предизборната кампания.

Одитът ще приключи с изготвянето на доклад, който ще се предостави на политическите партии, коалиции и инициативни комитети, на които ще бъде дадена възможност за възражения в 14 дневен срок. След това докладът ще бъде разгледан и приет на заседание на Сметната палата. Всъщност такава е процедурата за обсъждане и приемане на докладите по всеки наш одит.

Съгласно измененията в Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и  Закона за избиране на народни представители в срок до един месец след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да представят пред Сметната палата отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки. Това означава, че партиите, коалициите и инициативните комитети трябва до 7 юли 2009 г. да подадат отчети по Закона за избиране на членове на Европейския парламент и до 5 август 2009 г. – по Закона за избиране на народни представители.