22.05.2023 г.

Със свое решение от 16 май 2023 г. Сметната палата се произнесе, че могат да бъдат оповестени констатации от одитни доклади, които са били изпратени на органите на Прокуратурата в периода 2016 – 2020 г.

Достъп до съдържанието на констатациите, които до момента не са били публикувани, тъй като са били изпратени за проверка по компетентност относно наличието на данни за престъпления, ще  бъде осигурен до два месеца на интернет страницата на Сметната палата.

Решението засяга 17 одитни доклада, за които през март 2023 г. е получено уведомление от Прокуратурата, че производствата са приключили с отказ от образуване или с постановление за прекратяване на досъдебно производство.

Съгласно чл. 58 от Закона за Сметната палата, при наличие на данни за престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на Прокуратурата, като не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

Това ще бъде първото от години огласяване на констатации от одитни доклади, изпратени на Прокуратурата, за получена обратна връзка за статуса на наказателните производства.