28.11.2012 г.
Представители на Сметната палата участваха в семинар на тема „Ефективно взаимодействие с одитиращите органи”, организиран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на който разясниха позицията си по разходването на средствата за такса битови отпадъци. Позицията бе разработена във връзка с искане на НСОРБ.

Позицията представиха заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков и директорът на дирекция „Одити на съответствие при финансовото управление” Милен Николов.

Цветан Цветков направи и презентация на тема „Системите за финансово управление и контрол в общините – слабости и области за подобрение”. Директорът на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата Мариана Кацарова разясни най-често срещаните грешки и нарушения при обществените поръчки.

В семинара, който се проведе в Центъра за обучение на местните власти на сдружението в с. Гергини, Габровско, на 19 и 20 ноември 2012 г., взеха участие експерти от български общини в областта на финансовата дейност, финансовия контрол, вътрешния одит и обществените поръчки.

Благодарствено писмо за отношението на Сметната палата и нейният екип към проблемите на местните власти с желание за бъдещо сътрудничество, бе изпратено до председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров от Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините.