12.02.2010 г.
Публикуван е списъкът на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, за които проверките на ежегодните декларации или уведомления, подадени през 2009 г., са приключили със заключение за несъответствие.

Всички лица, в декларациите на които са установени несъответствия, са уведомени и са направени повторни проверки за окончателно изясняване на фактите.
Чл. 4 ал. 6 от закона дава право на лицата да правят промени в подадените от тях декларации само до 31 май на текущата година. Промени след тази дата не са позволени от закона.

Съгласно чл. 7, ал. 7 от закона, списъкът със заключенията за несъответствие ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”.