07.01.2013 г.
Сметната палата публикува списъци на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности:

-    с ежегодни декларации или уведомления, подадени през 2012 г.,
-     с встъпителни и финални декларации от 15 ноември 2011 г. до 15 ноември 2012 г.,

за които проверките на декларациите или уведомленията са приключили със заключение за несъответствие.
 
90 са лицата, за които проверките на ежегодните декларации или уведомления са приключили със заключение за несъответствие.

201 са лицата, за които проверките на встъпителните и финалните декларации са приключили със заключение за несъответствие.

Съгласно чл. 7, ал. 7 от закона, списъкът със заключенията за несъответствие ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”.