30.06.2008 г.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), Сметната палата публикува в интернет декларациите и уведомленията, подадени през 2008 г. от задължените по закона лица, и имената на тези, които не са изпълнили това задължение.

Ежегодни декларации са подали 3991 лица.
Уведомления по чл. 4., ал. 4 са подали 1865 лица.
Встъпителни декларации са подали 236 лица.
Финални декларации са подали 216 лица.

Не са подали в срок декларация 40 лица, от които 17 лица са подали декларация след срока и след поканата за съставяне на акт за административно нарушение, а 23 лица изобщо не са подали декларация. Срещу имената на тези 23 лица в регистъра няма въведена декларация или уведомление.
За всички лица, неподали в срок декларация, са образувани административно-наказателни преписки за търсене на отговорност по чл. 8 от ЗПИЛЗВДД.

Списъкът с имената на неподалите в срок декларация днес ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция “Национална сигурност” съгласно последните изменения на закона, в сила от 01.01.2008 г.

Лицата, заемащи висши държавни длъжности подават в Сметната палата декларация на електронен и хартиен носител, който се подписва от декларатора. Срокът за подаване на ежегодните декларации е 30 април, като до 31 май могат да се правят промени в тях. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата подават уведомление.

Срокът за подаване на встъпителни или финални декларации е до 1 месец от датата на встъпване/освобождаване от длъжност. До края на юни Сметната палата е длъжна да публикува декларациите в интернет.
Регистърът на лицата, заемащи висши държавни длъжности, е достъпен чрез интернет страницата на Сметната палата (кликни тук).