12.08.2011 г.

Изборният кодекс изисква в срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

Сметната палата разработи и утвърди образците на отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове и за предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. Институцията утвърждава образците съгласно 159, ал. З от Изборния кодекс.

За улеснение на участниците в изборите Сметната палата разработи и Указания за изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове и за предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г.

 И за двете предизборни кампании образците на отчети са изготвени съобразно регламентираните от Изборния кодекс субекти - участници в изборите:
За предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове образците на отчети са 4 вида съобразно вида участници: политически партии, коалиции от политически партии, регистрирани в ЦИК, местни коалиции, регистрирани от ОИК, инициативни комитети.
За предизборната кампания за избори за президент и вицепрезидент образците на отчети са 3 вида, съобразно вида участници: политически партии, коалиции от политически партии, инициативни комитети.

Отчетите за всички изброени субекти се състоят от два основни раздела - за приходи и за разходи. Информацията, отразена по отделните точки и позиции от разделите в образците на отчети, трябва да се конкретизира по-подробно в допълнителни приложения, които са означени със специфична сигнатура от букви и цифри в зависимост от субекта.

Съгласно чл. 154 от Изборния кодекс, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв., лицето представя на надарения участник в изборите (партия, коалиция, инициативен комитет) декларация за произхода на дарените средства. Декларация за произход на средствата се представя и от членове на инициативни комитети и кандидати, когато стойността на предоставените от тях средства надхвърля 1000 лв. Образците на декларации са утвърдени от ЦИК (решения 12 и 14). Декларациите се прилагат към отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка със съответната предизборна кампания. Остойностяването на непаричните дарения се извършва по реда на чл. 23, ал. 5 от Закона за политическите партии - по справедлива пазарна цена, съгласно Закона за счетоводството.


Сметната палата напомня, че партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и местните коалиции в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор трябва да представят пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужването на предизборната им кампания ( чл. 157 от Изборния кодекс).