27.04.2007 г.

Сметната палата публикува списък на лицата по член 2, ал. 1, т. 31 от Закона за публичност на лицата, заемащи висши държавни длъжности, които не са подали декларации
по член 4, ал. 1,
т. 1 в срок

27.04.2007 г.

Сметната палата публикува списък на лицата по член 2, ал. 1, т. 31 от Закона за публичност на лицата, заемащи висши държавни длъжности, които не са подали встъпителни или финални декларации по чл. 4, ал. 1 , т. 1 в законоустановения срок.

Става дума за новозадължени с последните изменения на закона лица, които са членове на ръководни или контролни органи на политически партии, получаващи държавна субсидия. От  1 януари 2007 г. те  трябваше да подадат встъпителни декларации. Друга група задължени лица от списъка са освободени от длъжност лица, които е следвало да подадат декларации в едномесечен срок.

Изпратени са покани по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН за лично явяване на посочените лица за съставяне на актове за административно нарушение. 

Сметната палата ще изпрати списъка с имената на лицата, неподали в срок декларации, на Националната агенция за приходите за извършване на проверки или ревизии по реда на глави четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.