11.04.2013 г.
В публикуваните списъци  няма данни за лицата, за които Сметната палата не е получила информация от съответните институции по чл.2, ал.2 от закона, както следва:

-по чл.2, ал.1, т.33-членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

-по чл.2, ал.1, т.34-българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

-по чл.2, ал.1, т.36-българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България.

            В списъците няма данни за членовете на управителни и контролни органи на представителни организации на работодателите-чл.2, ал.1, т.31 -  Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България. Официалните представители на тези работодателски организации са заявили, че са прекратили участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество и по тяхно мнение по тази причина не попадат сред задължените лица по чл.2, ал.1 от закона.

Списъци на новите задължени лица съгласно ЗИД на ЗПИЛЗВДД