11.04.2013 г.
До момента постъпилите от новозадължени лица встъпителни декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, са 523.

Очаква се обаче в Сметната палата да постъпят и встъпителните декларации, изпратени по пощата, за които пощенското клеймо ще се приема за дата на подаване. Това се очаква най-вече за новозадължените лица, които са извън България, като например ръководителите на задграничните представителства на Република България.

Сметната палата публикува получените до момента встъпителни декларации на новите задължени лица по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.
   
Постъпили по пощата декларации ще бъдат публикувани в следващите дни.

Публикуваме и писма от институции в чужбина във връзка с измененията на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, в сила от 26.03.2013 г., новозадължените лица по чл. 2, ал.1, подават встъпителни декларации (чл.4, ал.1, т. 1) в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" (т. е. до 9 април включително).

Във встъпителните декларации се обявяват:
1. недвижимо имущество;
2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;
3. парични суми, вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна
валута;
4. ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества,
поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в
приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;

Декларациите се публикуват незабавно на страницата на Сметната палата в интернет.

Корекции в подадените от новозадължените лица декларации могат да се правят в 7-дневен срок от публикуването им. Промените се публикуват незабавно.

Лице, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

Новите задължени лица, които подават встъпителни декларации по закона, са:


- главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
- директорите на дирекции в Централното митническо управление на Агенция “Митници”;
- заместник-директорите и главният секретар на Националната агенция за приходите и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции;
- директорите на териториалните звена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са постоянни членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество;
- членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
- българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
- ръководителите на задграничните представителства на Република България;
- българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;
- членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;
- членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания, на Българския енергиен холдинг и на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
- други лица, за които това е предвидено в закон: членовете на ръководните и контролните органи на всички регистрирани политически партии. Досега задължението да подават декларация по закона имаха само тези, чийто партии получават държавна субсидия.

Съгласно чл.2, ал. 2 ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават задължените лица по закона, както и на органа, който предлага или взима решение за лицата, които да заемат длъжности в европейски и международни институции, трябва да предоставят на Сметната палата списъци с имената на задължените лица.

Сметната палата публикува предоставените до момента списъци с имената на новите задължени лица.

В публикуваните списъци  няма данни за лицата, за които Сметната палата не е получила информация от съответните институции по чл.2, ал.2 от закона, както следва:

-по чл.2, ал.1, т.33-членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

по чл.2, ал.1, т.34-българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

-по чл.2, ал.1, т.36-българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България.
    
- В списъците няма данни за членовете на управителни и контролни органи на представителни организации на работодателите - чл.2, ал.1, т.31-  Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България. Официалните представители на тези работодателски организации са заявили, че са прекратили участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество и по тяхно мнение по тази причина не попадат сред задължените лица по чл. 2, ал. 1 от закона.


Срокът за лицата, които са задължени да подадат ежегодна декларация за предходната 2012 г. по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, е 30 април. (Това се отнася за лицата, които са в обхвата на закона преди измененията му от 26 март 2013 г.) Тези декларации се обявяват до края на юни.