16.12.2011 г.
Сметната палата публикува отчетите за предизборните кампании на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници, кметове на общини и кметства, проведени през 2011 г.
Съгласно Изборния кодекс, до 30 дни след изборния ден всички участници в изборите представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Сметната палата ги публикува до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.

Всичките 18 участници в президентските избори – 1 коалиция, 6 инициативни комитета и 11 партии, са подали отчети.

От регистрираните от ЦИК за изборите за общински съветници и кметове - 70 политически партии и една коалиция, отчети не са подали 6 партии: Българска национално - радикална партия; Българска социалдемокрация; Вот - Консерватори; Политическа партия Солидарност; Политически клуб Екогласност; Политически клуб Тракия.
От регистрираните в ОИК участници отчети са подали 183 инициативни комитета и 411 местни коалиции, а не са подали отчети 531 инициативни комитета и 194 местни коалиции.

Отчетите могат да се видят в Единния регистър по Изборния кодекс, достъпен от интернет страницата на Сметната палата.

Информацията самия регистър се намира, като се избира конкретен участник в съответния вид избор и се отваря линкът в колона “Данни” вдясно, след това се кликва на бутона „Финансов отчети” и накрая на прикачения файл.

*     *     *

За първи път за проведените през тази година избори бе осигурена публичност и прозрачност на финансирането по време на предизборните кампании. Това стана възможно чрез създадения за целта Единен регистър по Изборния кодекс на Сметната палата.

В хода на предизборните кмпании партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в двата вида избори, трябваше да подадат за публикуване в регистъра следната информация:
- имената на дарителите и видът, целта, размерът или стойността на направените от тях дарения, както и декларациите за произхода на дарените средства, ако общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв.;
- имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът им и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
- декларации за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет и членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърля 1000 лв.;
- социологическите, рекламните и PR агенции, с които работят участниците в изборите.
    Информация за регистрираните участници в общинските избирателни комисии имаше възможност да се види за първи път преди провеждането на изборите благодарение на Единния регистър по Изборния кодекс. Същото важи и за даренията, предоставените услуги, подадените декларации.
Информацията в регистъра се поддържа до следващите избори от същия вид.

Следващата стъпка от контрола по финансирането на изборите е одитът, който започва Сметната палата. При него одиторите ще проверят верността и точността на информацията, подадена за регистъра от участниците в изборите, както и спазени ли са изискванията за финансиране на предизборната кампания, залегнали в Изборния кодекс.

    ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ, ЗАЛЕГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
    
Партиите могат да финансират кампаниите си със:
 собствени средства;
-  средства на кандидатите си;
- дарения от физически лица.

Коалициите от партии могат да финансират предизборните си кампании със:
- собствени средства на партиите, които участват в тях;
- средства на кандидатите си;
- дарения от физически лица.

Инициативните комитети могат да финансират кампаниите си със:
- собствени средства на членовете на инициативния комитет;
- средства на издигнатите кандидати;
- дарения от физически лица

За първи път законодателят предвижда предизборната кампания да може да се подпомага с безвъзмездно предоставяне на движими и недвижими вещи и услуги. Това може да направят само физически лица, които са длъжни да декларират, че предоставените вещи са тяхна собственост. Декларации за това се публикуват в регистъра.

Забранява се финансиране на предизборните кампании:
- с анонимни дарения под каквато и да е форма;
- от юридически лица и от еднолични търговци;
- от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по Изборния кодекс;
- от религиозни институции;
- от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
Тези забрани се отнасят и за предоставяне на движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

ТАВАН НА ДАРЕНИЯТА
Общият размер на дарението от едно физическо лице за една партия; коалиция от партии или за един инициативен комитет не може да надхвърля 10 000 лв. за една календарна година.

Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв., то представя декларация по образец за произхода на дарените средства и Сметната палата публикува тази декларация в регистъра. Това се отнася и за случаите, когато кампаниите се финансират със средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети.
Важно условие е приходите и разходите, свързани с предизборните кампании, на стойност над 1000 лв. да се извършват по банков път.

ТАВАН НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания не може да надхвърля:
- при избори за президент и вицепрезидент на републиката: 2 000 000 лв. за партии, коалиции от партии и инициативни комитети
-  при избори за общински съветници и кметове:
8 000 000 лв. за партии и коалиции от партии за кампанията им в цялата страна;
Общият размер на финансиране за кандидат за кмет на община не може да  надхвърля тавани между 25 000 лв. и 1 млн. лв., в зависимост от броя на жителите в дадена община.
Общият размер на финансиране за кандидат за кмет на кметство не може да  надхвърля тавани между 2000 лв. и 10 000 лв. в зависимост от броя на жителите в дадено кметство.
Общият размер на финансирането за един кандидат за общински съветник не може да надхвърля 5000 лв.

ГЛОБИТЕ, КОИТО ЩЕ НАЛАГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
При нарушаване на изискванията за финансиране на предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв.
На кандидат за общински съветник или кмет, който е нарушил изискванията за набиране на средства, се налага глоба в размер на 5000 лв.