19.03.2012 г.
С цел пълна прозрачност на дейността си Сметната палата въведе нови правила, сред които и това да публикува на интернет страницата си както всички други доклади, така и докладите, които изпраща на прокуратурата, но без частите в тях с данни за престъпление.

Сметната палата публикува днес на интернет страницата си одитните доклади за извършените одити на:

- финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г.;

- финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2009 г. ;

 - финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. и на процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.;

- финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд “Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.;

без частите от тях, които са изпратени на прокуратурата.

Тези одити бяха възложени на Сметната палата с решения на Народното събрание. Данни от одитните доклади за тях бяха изпратени през октомври 2009 г. и  януари 2010 г. на Главния прокурор на Република България, съгласно член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата (отм.), който гласи, че при наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата и са законен повод за образуване на предварително производство.
Съгласно чл. 52, ал. 3 от отменения Закон за Сметната палата и аналогичната му разпоредба на чл. 56, ал. 3 от новия Закон за Сметната палата, институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателно производство.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров изпрати до Главния прокурор писмо с искане да бъде предоставена на Сметната палата информация за образуването и хода на евентуални наказателни производства във връзка с изброените по-горе одити. Информацията ще даде възможност да се прецени дали могат да се публикуват и непубликуваните части на одитните доклади.